Swansea Parkway Station | Gorsaf Parcffordd Abertawe

As your Welsh Conservative Assembly Member for South Wales West, I want the Swansea Bay Regional City Deal to work and work well.

From the beginning, I have also questioned the absence of transport links which would give more people access to those quality jobs created through the City Deal. Digital interconnectivity, and the opportunities that presents, is the central plank of the City Deal but we can’t overlook the need for people and goods to move between places as well.

Transport is extremely important to our area. There is money in this year’s Welsh Government budget to start fleshing out ideas about an integrated local transport system in this part of Wales; a metro. Without good rail transport links available, transport to work times will be too long. This could mean that investment from new companies and industries does not come to this part of South Wales, despite the City Deal.

I know that many people were disappointed by the news that the main rail line is not being electrified as far as Swansea. In that case, I think we should actively look for ideas which will be of even more practical benefit to those of us living within the City Deal area.

Local residents have suggested a Swansea Parkway Train Station on the edge of the city. This could be a major part in solving that local transport question.

One proposal could be to build a new Swansea Parkway Station on the old works site at Felindre. Located there, it would mean less traffic in total as people can switch to speedier rail - good news as our car pollution stats are among the worst in the UK. It also means more efficient rail links for existing stations in the area, benefiting travellers around Swansea, the Neath and Swansea Valleys, Clydach, Pontarddulais, and Gorseinon as well as further west. Perhaps it would be the catalyst for that metro I mentioned.

I would urge you to attend one of the two Great Western rail consultation events taking place on Tuesday 13th February 2018. If you can’t get to one of them, please take part in the consultation online at:

www.gov.uk/government/consultations/great-western-rail-franchise

Details of the two consultation events on Tuesday 13th February 2018:

The Atrium, Gorseinon Development Trust, Canolfan Gorseinon Centre, Millers Drive, Gorseinon, SA4 4QN:    2pm – 4pm

Teifi Suite, Halliwell Centre, UWTSD Carmarthen Campus, College Road, SA31 3EP:                                             6pm – 8pm

As your Assembly Member, I am also keen to know what you think about the idea of a Swansea Parkway Station, a metro, walking and cycling routes and any other ideas you may have about building cleaner and more efficient transport system for our area.

You can tell me your views on your local transport links and tell me what you think of the proposed Swansea Parkway Station on my short survey HERE

 

Fel eich Aelod Cynulliad Ceidwadol dros Orllewin De Cymru, rwyf am sicrhau bod Bargen Ddinesig Bae Abertawe yn llwyddo.

Ers y dechrau, rwyf wedi cwestiynu absenoldeb cysylltiadau trafnidiaeth a fyddai’n sicrhau bod mwy o bobl yn cael mynediad i’r swyddi o ansawdd sy’n cael eu creu trwy’r Fargen Ddinesig. Mae’r Fargen Ddinesig yn seiliedig ar gysylltedd digidol a’r cyfleoedd sy’n deillio o hynny, ond ni ddylem ddiystyru’r angen i sicrhau bod pobl a nwyddau yn gallu symud hefyd. 

Mae trafnidiaeth yn hynod bwysig i’r ardal hon. Mae arian ar gael yng nghyllideb Llywodraeth Cymru eleni i ddechrau datblygu syniadau ar gyfer system trafnidiaeth leol integredig yn y rhan hon o Gymru, sef metro. Os nad oes cysylltiadau trafnidiaeth rheilffyrdd da ar gael, bydd yn cymryd gormod o amser i bobl deithio i’r gwaith. O ganlyniad, mae’n bosibl na fydd buddsoddiad gan gwmnïau a diwydiannau newydd yn dod i’r rhan hon o’r De, er gwaethaf bodolaeth y Fargen Ddinesig.

Rwy’n gwybod bod llawer o bobl yn siomedig na fydd y brif lein yn cael ei thrydaneiddio cyn belled ag Abertawe. Oherwydd hynny, rwy’n credu bod angen i ni chwilio am syniadau a fydd yn dod â mwy o fanteision ymarferol i bobl sy’n byw yn ardal y Fargen Ddinesig.

Mae trigolion lleol wedi awgrymu Gorsaf Drenau Parcffordd Abertawe ar gyrion y ddinas. Gallai hyn wneud cyfraniad allweddol at ddatrys y cwestiwn trafnidiaeth leol.

Un cynnig fyddai adeiladu Gorsaf Parcffordd Abertawe newydd ar hen safle gwaith Felindre. Byddai hyn yn arwain at lai o draffig gan fod pobl yn gallu newid i ddefnyddio’r rheilffordd – sy’n newyddion da o ystyried bod ein hystadegau llygredd ceir ymysg y gwaethaf yn y DU. Hefyd, byddai’n creu cysylltiadau rheilffordd mwy effeithlon ar gyfer gorsafoedd sydd eisoes yn bodoli yn yr ardal, gan ddod â manteision i deithwyr yn ardaloedd Abertawe, Cwm Nedd, Cwm Tawe, Clydach, Pontarddulais a Gorseinon, ac ymhellach i’r gorllewin. Gallai fod yn sbardun i’r metro y cyfeiriais ato.

Rwy’n eich annog i fynd i un o’r ddau ddigwyddiad ymgynghori rheilffordd Great Western sy’n cael eu cynnal ddydd Mawrth 13 Chwefror 2018. Os na allwch chi fynychu un o’r digwyddiadau, cofiwch gyfrannu at yr ymgynghoriad ar-lein yn:

www.gov.uk/government/consultations/great-western-rail-franchise

Manylion y ddau ddigwyddiad ymgynghori a gynhelir ddydd Mawrth 13 Chwefror 2018:

Yr Atrium, Ymddiriedolaeth Datblygu Gorseinon, Canolfan Gorseinon, Millers Drive, Gorseinon, SA4 4QN:        2pm – 4pm

Ystafell Teifi, Canolfan yr Halliwell, Campws PCDDS Caerfyrddin, Heol y Coleg, SA31 3EP:                                   6pm – 8pm

Fel eich Aelod Cynulliad, rwy’n awyddus i glywed eich barn ar Orsaf Parcffordd Abertawe, metro, llwybrau cerdded a seiclo ac unrhyw syniadau eraill sydd gennych chi ynglŷn â datblygu system drafnidiaeth lanach a mwy effeithlon ar gyfer ein hardal.

Gallwch ddweud eich dweud am gysylltiadau trafnidiaeth lleol a’ch barn ynglyn a Gorsaf Parcffordd Abertawe arfaethedig ar f’arolwg byr YMA