The role of an AM | Rôl AC

The National Assembly for Wales is made up of 60 Assembly Members; 40 representing each of the Welsh constituencies and 20 representing one of the five regions of Wales. Constituency Assembly Members are elected by a first-past-the-post ballot, whilst Regional Members are elected by a form of proportional representation known as the ‘Additional Member System’. Suzy is a regional Assembly Member and represents the South Wales West region.

More information on the role of the National Assembly for Wales is available on the legislature's website www.assemblywales.org

The role of an AM

An Assembly Member represents all of their constituents at the National Assembly in Cardiff Bay. They deal with all matters relating to their constituency. Suzy can help you with any issues that are devolved to the National Assembly. These include:

- Agriculture, fisheries, forestry and rural development
- Ancient monuments and historic buildings
- Culture
- Economic development
- Education and training
- Environment
- Fire and rescue services and promotion of fire safety
- Food
- Health and health services
- Highways and transport
- Housing
- Local government
- Public administration
- Social welfare
- Sport and recreation
- Tourism
- Town and county planning
- Water and flood defence
- Welsh language

Suzy deals with issues on behalf of constituents from across South Wales West and raises matters directly with the Ministers concerned, seeks answers to written questions and speaks out in debates on the floor of the Assembly.

Weekly meetings of all 60 Members of the Assembly are referred to as Plenary meetings, and take place in the Senedd debating chamber on Tuesday and Wednesday afternoons between 1.30pm and 6.30pm.

Anyone can watch these debates either from the public gallery in the Senedd, or on the Senedd TV website.

 

Mae'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnwys 60 o Aelodau Cynulliad; 40 yn cynrychioli pob un o'r etholaethau Cymreig a 20 yn cynrychioli un o'r pump rhanbarthau o Gymru. Mae Aelodau Cynulliad o'r etholaethau yn cael eu hethol gan system Cyntaf-yn-y-ras, tra bod Aelodau Rhanbarthol yn cael eu hethol gan sytem o gynrychiolaeth gyfrannol yn cael ei adnabod fel 'System Cymysg'. Mae Suzy yn Aelod Cynulliad Rhanbarthol ac yn cynrychioli De Orllewin Cymru.

Mae yna mwy o wybodaeth ar gael am rôl y Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar wefan deddfwrfa www.cynulliadcymru.org

Rôl AC

Mae Aelodau Cynulliad yn cynrychioli bob un o'u hetholwyr yn y Cynulliad Cenedlaethol ym Mae Caerdydd. Maent yn ddelio gyda materion sy'n ymwneud a'u etholaeth. Mae Suzy yn gallu helpu gyda unrhyw materion ddatganoledig i'r Cynulliad Cenedlaethol. Maent yn cynnwys:

- Amaethyddiaeth, pysgodfeydd, coedwigaeth a datblygu gwledig- Henebion ac Adeiladau hanesyddol- Diwylliant- Ddatblygiad Economegol- Addysg ac Hyfforddiant- Amgylchedd- Gwasanaethau tân ac achub a hyrwyddo diogelwch tân- Bwyd- Iechyd a Gwasanaethau Iechyd- Priffyrdd a Thrafnidiaeth- Tai- Llywodraeth Leol- Gweinyddiaeth Gyhoeddus- Lles Cymdeithasol- Chwaraeon a Hamdden- Twristiaeth- Cynllunio Tref a Gwlad- Amddiffyn Dwr a Lifogydd- Iaith Gymraeg 

Mae Suzy yn ddelio gyda materion ar ran etholwyr o Dde Orllewin Cymru ac yn codi gyda'r Gweinidog Penodol, yn ceisio rhoi atebion i cwestiynnau ysgrifenedig ac yn siarad mas mewn ddadleuon ar lawr y Cynulliad.

Cyfarfodydd wythnosol o'r 60 o Aelodau Cynulliad yn cael ei enwi Y Cyfarfod Llawn, ac yn cymryd le yn Siambr y Senedd ar Ddydd Mawrth a Dydd Mercher rhwng 1:30yp a 6:30yp.

Gall unrhywun gwylio y ddadleuon yma nai llai trwy'r galeri cyhoeddus yn y Senedd neu ar Senedd TV.