News

Suzy Davies for leader leaflet | Taflen Suzy am arweinydd

Ballot papers for the leader of the Welsh Conservatives are on their way out to members.
Along with ballot papers you will also get a copy of my leaflet in both English and Welsh.
Mae papurau pleidleisio ar gyfer arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig ar eu ffordd allan i'r aelodau.
Ynghyd â phapurau pleidleisio, bydd ‘na gopi o'm daflen yn Gymraeg a Saesneg hefyd.

Suzy Davies writes for Centre for Welsh Studies | Ysgrifennodd Suzy Davies ar gyfer Canolfan Astudiaethau Cymreig

Suzy Davies, standing for the leadership of the Welsh Conservatives, writes exclusively for the Centre for Welsh Studies that under her leadership, she would ensure that the private sector feels it matters in Wales.
Mae Suzy Davies, sy'n sefyll am arweinyddiaeth y Ceidwadwyr Cymreig, yn ysgrifennu yn unig ar gyfer y Ganolfan Astudiaethau Cymreig fod o dan ei arweinyddiaeth, byddai hi'n sicrhau ei bod hi'n bwysig bod y sector preifat yn bwysig yng Nghymru.

Ask Suzy your questions | Gofynnwch Suzy eich cwestiynau

It is crucial that we put our members at the heart of everything we do in the Welsh Conservatives.
Thank you to everyone who took part in my last Ask Suzy session and submitted questions for me to answer at the launch of my manifesto.

Suzy's Manifesto | Manifesto Suzy

On Monday 6th August I officially launched my manifesto.
A manifesto for you, our members. A manifesto to beat Labour. A manifesto for me to be your Welsh Conservative First Minister.
Ar ddydd Llun 6fed Awst, lansiais fy maniffesto yn swyddogol.
Maniffesto i chi, ein haelodau. Maniffesto i guro Lafur. Maniffesto i mi fod eich Prif Weinidog Ceidwadol Cymreig.

Suzy Davies campaign launch speech | Araith lansio ymgyrch Suzy Davies

Yesterday (Monday 6th August) I officially launched my campaign to be the next leader of the Welsh Conservatives.
A big thank you to everyone who came along to support me.
Ddoe (dydd Llun 6 Awst) lansiais fy ymgyrch yn swyddogol i fod yn arweinydd nesaf y Ceidwadwyr Cymreig.
Diolch yn fawr iawn i bawb a ddaeth i'm cefnogi.

Ask Suzy your questions | Gofynnwch Suzy eich cwestiynau

I want to put our members at the heart of everything we do in the Welsh Conservatives.
At the launch of my leadership manifesto on Monday 6th August I will be hosting a Q&A session for you, our members.
Rwyf eisiau roi ein haelodau wrth wraidd popeth a wnawn yn y Ceidwadwyr Cymraeg.
At lansiad fy mhrififfesto arweinyddiaeth ar ddydd Llun 6 Awst, byddaf yn cynnal sesiwn Cwestiynau ac Atebion i chi, ein haelodau.