Welsh Language Consultation | Ymgynghoriad Iaith Gymraeg

Welsh Government have published their White Paper called ‘Striking the right balance: proposals for a Welsh Language Bill’.

They are now holding a consultation on their plans.

Whether you are a Welsh speaker, a Welsh learner, have learnt or studied Welsh, do not speak any Welsh at all, or run a business that has links to Wales or the Welsh language, this is your opportunity to give your views and comments on Welsh Government’s plans.

You can find the White Paper and the consultation HERE

The consultation will run for 12 weeks until 31st October 2017.

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi eu Papur Gwyn o'r enw 'Taro'r cydbwysedd cywir: cynigion ar gyfer Mesur Iaith Gymraeg'.

Maent bellach yn cynnal ymgynghoriad ar eu cynlluniau.

P'un ai ydych chi'n siarad Cymraeg, yn ddysgwr Cymraeg, wedi dysgu neu astudio Cymraeg, ddim yn siarad unrhyw Gymraeg o gwbl, neu rhedeg busnes sydd â chysylltiadau â Chymru neu'r Gymraeg, dyma'ch cyfle chi i roi eich sylwadau a'ch sylwadau ar Gynlluniau Llywodraeth Cymru.

Gallwch ddod o hyd i'r Papur Gwyn a'r ymgynghoriad YMA

Bydd yr ymgynghoriad yn rhedeg am 12 wythnos tan 31 Hydref 2017.