Welsh Government must tackle reasons why NHS staff reluctant to come to Wales | Angen Lywodraeth Cymru fynd i'r afael â'r rhesymau pam mae staff y GIG yn amharod i ddod i Gymru

A report released by the Board of Community Health Councils in Wales on Thursday 10th May 2018 revealed that people in Wales waiting for NHS treatment are at risk of long term reliance on painkillers, mental health problems, unemployment and family breakdown.

The report highlights the impact that delayed treatment is having in Wales.

Commenting on the report, Suzy Davies AM said: “Enough is enough. The main issues about which constituents contact me are waiting times for ambulances and waiting lists for treatment.

“Only this week I met a constituent who had been told they must wait four years for colorectal surgery despite having previously contracted sepsis due to stoma blockage. It is completely unacceptable to ask someone to live in fear like that – and for so long.”

Mrs Davies, the Welsh Conservative AM for South Wales West, added “Today we hear that temporary bed closures are being made permanent and ABMU is looking for further closures.

“If Local Health Boards are struggling with workforce planning then the Labour Welsh Government’s Health Secretary must stop saying he “expects” improvements and tackle the reasons why staff are reluctant to come to Wales.

“In the meantime, I hope that these recommendations are acted upon to improve patient experience and control.”

You can have your say on the review outcomes HERE

 

Yn sgil adroddiad a gyhoeddwyd gan Fwrdd Cynghorau Iechyd Cymuned Cymru ddydd Iau 10 Mai 2018, gwelwyd bod pobl yng Nghymru sy’n aros am driniaeth y GIG mewn perygl o ddibyniaeth hirdymor ar boenladdwyr, problemau iechyd meddwl, diweithdra a chwalfa deuluol.

Mae’r adroddiad yn tynnu sylw at yr effaith mae aros yn hir am driniaeth yn ei chael yng Nghymru.

Wrth roi ei sylwadau ar yr adroddiad dywedodd Suzy Davies AC: “Digon yw digon. Y prif faterion y bydd etholwyr yn cysylltu â mi amdanynt yw amseroedd aros am ambiwlans a rhestrau aros am driniaethau.#

“Dim ond yr wythnos hon cefais wybod gan un o’m hetholwyr y bydd rhaid aros pedair blynedd am lawdriniaeth y colon a’r rhefr er gwaethaf dioddef sepsis yn ddiweddar yn sgil rhwystr yn y stoma. Mae’n gwbl annerbyniol i rywun orfod byw mewn ofn fel hyn – ac am gyfnod mor hir.”

Ychwanegodd Mrs Davies, AC y Ceidwadwyr Cymreig dros Gorllewin De Cymru Cymru “Heddiw clywsom fod y gwelyau sydd wedi’u cau dros dro bellach yn cael eu cau’n barhaol a bod Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg yn bwriadu cau rhagor yn y dyfodol.

“Os yw Byrddau Iechyd Lleol yn cael trafferth i gynllunio’r gweithlu, mae’n rhaid i Ysgrifennydd Iechyd Llywodraeth Lafur Cymru roi’r gorau i ddweud ei fod yn ‘disgwyl’ gwelliannau a mynd i’r afael â’r rheswm pam mae staff yn gyndyn i ddod i Gymru.

“Yn y cyfamser, rwy’n gobeithio y bydd yr argymhellion hyn yn cael sylw priodol er mwyn gwella profiad y claf a’r rheolaeth ar y sefyllfa.”

Gallwch ddweud eich dweud ar ganlyniadau'r adolygiad YMA