Swansea Central: Have Your Say | Canol Abertawe: Dweud eich Dweud

On Monday 21st November 2016 the consultation for "Swansea Central" was launched.

The project, which plans to redevelop parts of Swansea, including the St Davids site, the LC car park area, and the south side of Oystermouth Road, has been called "Swansea Central" and is open you to have your say o what you would like to see.

No planning application has been made yet, however an application is expected to be made in March 2017 which will take into consideration the views and ideas that have been submitted as part of the consultation.

You can have your say through their website, via email, through post, and face-to-face.

For details about how t have your say as well as for more information and detail about the plans, visit their website HERE

 

Ar ddydd Llun 21 Tachwedd, 2016 gaeth yr ymgynghoriad ar gyfer "Canol Abertawe" ei lansio.

Nod y prosiect, a oedd yn bwriadu ailddatblygu rhannau o Abertawe, gan gynnwys safle Tyddewi, ardal y maes parcio LC, ac ochr ddeheuol Heol Ystumllwynarth, wedi cael ei alw "Ganolog Abertawe" ac mae ar agor i chi gael dweud eich dweud o beth y byddech yn hoffi gweld

Nid oes cais cynllunio wedi ei wneud eto, ond mae disgwyl i gais gael ei wneud ym mis Mawrth 2017 a fydd yn cymryd i ystyriaeth barn a syniadau sydd wedi eu cyflwyno fel rhan o'r ymgynghoriad.

Gallwch ddweud eich dweud drwy eu gwefan, trwy e-bost, drwy post, ac wyneb yn wyneb.

I gael manylion am sut i gael dweud eich dweud yn ogystal am fwy o wybodaeth a manylion am y cynlluniau, ewch i'w gwefan YMA