Severn Bridge Consultation | Ymgynhoriad Bont Hafren

The Severn River Crossings are due to come back into public ownership in late 2017/ early 2018. Once that happens, the UK Government is proposing to abolish the higher toll prices for vans and small buses, and halve the tolls.

They expect that TAG payments will continue, and their prices will fall by the same amount.

Instead of £6.70, cars and other category 1 vehicles will pay £3.00 – more than a 50% saving. Instead of £13.40, category 2 vehicles such as small buses or vans will also pay £3.00 – more than a 75% saving. Large vehicles in category 3 will also save 50%.

The UK Government is holding a consultation for individuals and businesses and they want your views and responses to their proposals.

You can find more information about the UK Government’s plans to reduce tolls as well as have your say and respond to the consultation HERE.

The consultation is due to close on 10th March 2017.

 

Mae Afon Pontydd Hafren yn ddod yn ôl i berchnogaeth gyhoeddus yn niwedd 2017 / dechrau 2018. Unwaith y bydd hynny'n digwydd, mae Llywodraeth y DU yn cynnig i ddiddymu'r tollau prisiau uwch ar gyfer faniau a bysiau bach, a haneru'r tollau.

Maent yn disgwyl y bydd taliadau TAG parhau, a bydd eu prisiau yn disgyn gan yr un swm.Yn hytrach na £ 6.70, bydd ceir a cherbydau categori 1 eraill yn talu £3.00 - mwy na arbediad o 50%. Yn hytrach na £ 13.40, categori, bydd 2 gerbyd fel bysiau bach neu faniau hefyd yn talu £ 3.00 - mwy na arbediad o 75%. Bydd cerbydau mawr yng nghategori 3 hefyd yn arbed 50%.

Mae Llywodraeth y DU yn cynnal ymgynghoriad i unigolion a busnesau, ac maent am gael eich barn ac ymateb i'w cynigion.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am gynlluniau Llywodraeth y DU i leihau tollau yn ogystal â dweud eich dweud ac yn ymateb i'r ymgynghoriad YMA.

Mae'r ymgynghoriad yn cau ar 10 Mawrth 2017.