Plans to boost Welsh medium education must ‘take local communities with them’ | Rhaid i gynlluniau i roi hwb i addysg Gymraeg 'cymryd cymunedau lleol gyda nhw'

Welsh Conservatives are warning the Welsh Government to “take local communities with them” as they proceed with plans to expand Welsh medium education by a third over the next 14 years.

Shadow Welsh Language Secretary, Suzy Davies AM, is supportive of the plans which (if successful) will increase the fluency of the next generation using Welsh.

However, she is also urging the Welsh Government to do more to give adult learners opportunities to converse in everyday settings.

She said: “We support the Welsh Government in its goal to reach 1 million Welsh speakers, but changes to the education system need to be introduced in such a way that they can take local communities with them.

“People in wales don’t have an homogenous relationship with its language and success will depend on persuading our different communities, different individuals why it is so valuable to be bilingual, to have skills in both our languages.

“Clearly, the more pupils learn through the medium of Welsh, or hear and see more Welsh as a normal part of school life, the better the prospect of increasing fluency among the next generation of Welsh speakers. So we do support this.

“But we also need to look at challenges faced by the current generation – in particular, adults in work – and I want to see more opportunities to upskill the Welsh workforce in their actual workplace.

“We all recognise that self-consciousness is the enemy of learning a language. I think the high street and, more broadly, businesses are a perfect place to encourage employees and customers to practise their Welsh without fear of being judged.  Beyond that, though, bilingualism, linguistic agility, excellent communication skills are increasingly sought by employers who will be competing in a post-Brexit world where multi-lingualism is the norm.”

 

Mae'r Ceidwadwyr Cymreig yn rhybuddio Llywodraeth Cymru i "gymryd cymunedau lleol gyda nhw" wrth iddynt fwrw ymlaen â chynlluniau i ehangu addysg cyfrwng Cymraeg o draean dros y 14 mlynedd nesaf.

Ysgrifennydd yr Wrthblaid dros yr Iaith Gymraeg, Suzy Davies AC, yn gefnogol i'r cynlluniau a fydd yn (os yn llwyddiannus) cynyddu rhuglder y genhedlaeth nesaf yn defnyddio'r Gymraeg.

Fodd bynnag, mae hi hefyd yn annog Llywodraeth Cymru i wneud mwy i roi cyfleoedd i sgwrsio mewn sefyllfaoedd pob dydd i oedolion sy'n dysgu.

Dywedodd: "Rydym yn cefnogi Llywodraeth Cymru yn ei nod i gyrraedd 1 filiwn o siaradwyr Cymraeg, ond rhaid cyflwyno y newidiadau yn y system addysg fel eu bod yn gallu cymryd cymunedau lleol gyda nhw.

"Nid yw pobl yng Nghymru gennym berthynas unffurf â'i hiaith a llwyddiant yn dibynnu ar berswadio ein gwahanol gymunedau, unigolion gwahanol pam ei bod mor werthfawr i fod yn ddwyieithog, i gael sgiliau yn ein ddwy iaith.

"Yn amlwg, po fwyaf mae disgyblion yn dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg, neu glywed a gweld mwy o Gymraeg fel rhan arferol o fywyd yr ysgol, y gorau fydd y posibilrwydd o gynyddu rhuglder ymhlith y genhedlaeth nesaf o siaradwyr Cymraeg. Felly rydym yn ei gefnogi hyn.

"Ond mae angen i ni hefyd edrych ar heriau a wynebir gan y genhedlaeth bresennol - yn benodol, oedolion yn y gwaith - ac rwyf am weld mwy o gyfleoedd i wella sgiliau'r gweithlu Cymreig yn eu gweithle gwirioneddol.

"Rydym i gyd yn cydnabod bod hunan-ymwybyddiaeth yw'r gelyn o ddysgu iaith. Rwy'n meddwl bod y stryd fawr ac, yn fwy cyffredinol, busnesau yn lle perffaith i annog gweithwyr a chwsmeriaid i ymarfer eu Cymraeg heb ofni cael eu beirniadu. Tu hwnt i hynny, fodd bynnag, dwyieithrwydd, ystwythder ieithyddol, sgiliau cyfathrebu ardderchog o hyd yn chwant gynyddol gan gyflogwyr a fydd yn cystadlu mewn byd ôl-Brexit lle amlieithrwydd yw'r norm."