Disappointment as no Swansea Bay GP practices offer weekend appointments | Siomedig mai dim un o feddygfeydd teulu ym Mae Abertawe yn cynnig apwyntiadau penwythnos

Regional AM Suzy Davies has said she is disappointed to discover that there are no GP practices within the Swansea Bay area that offer appointments to patients at weekends.

Mrs Davies submitted a Freedom of Information request to the ABMu health board to ask how many practices offer these appointments and the answer was none.

Mrs Davies, who is a Welsh Conservative. said: “This is very disappointing. The Welsh Labour Government had said that it was going to improve access to family doctors for those patients who are at work and are unable to attend in normal surgery hours. This is all part of creating a health service that works 24/7.

“Obviously, emergency treatment is available at all times but patients  have to see their doctor for many other reasons and providing some Saturday appointments would ease the pressure on those slots that are available during the week.

“I was also disappointed to discover that the 69 GP practices in Swansea, Neath Port Talbot and Bridgend only provide access up until 6.30pm which they are contractually liable to do. But there had been talk of providing some later appointments for people in work.”

In their response to Mrs Davies, ABMu said that a review of access is currently underway which would look at appointments being made available after 5.30pm.

She added: “I welcome this development and also support the new framework agreed by ABMu called ”Telephone First” in which patients can speak to a GP by phone. This sets out standards to be followed to ensure consistency between practices and to ensure that the right advice is given to patients.”

 

Mae AC rhanbarthol Suzy Davies wedi dweud ei bod yn siomedig i ddarganfod nad oes meddygfeydd yn ardal Bae Abertawe sy'n cynnig apwyntiadau i gleifion ar benwythnosau.

Cyflwynodd Mrs Davies gais Rhyddid Gwybodaeth i fwrdd iechyd ABMu i ofyn faint o feddygfeydd sy'n cynnig y penodiadau hyn ac yr ateb oedd dim un.

Mrs Davies, sy'n Geidwadwraig Cymreig. "Mae hyn yn siomedig iawn. Roedd Llywodraeth Lafur Cymru wedi dweud ei bod yn mynd i wella mynediad i feddygon teulu ar gyfer y cleifion hynny sydd yn y gwaith ac nad ydynt yn gallu bod yn bresennol mewn oriau arferol. Mae hyn i gyd yn rhan o greu gwasanaeth iechyd sy'n gweithio 24/7.

"Yn amlwg, mae triniaeth frys ar gael bob amser ond mae'n rhaid i gleifion weld eu meddyg am resymau eraill a byddai darparu rhai apwyntiadau ar ddydd Sadwrn yn hwyluso'r pwysau ar y slotiau hynny sydd ar gael yn ystod yr wythnos.

"Roeddwn hefyd yn siomedig i ddarganfod bod y 69 practis meddygon teulu yn Abertawe, Castell-nedd Port Talbot a Phen-y-bont ar Ogwr yn darparu mynediad hyd at 6.30pm yn unig y maent yn agored i gontract. Ond bu sôn am ddarparu rhai apwyntiadau diweddarach i bobl yn y gwaith."

Yn eu hymateb i Mrs Davies, dywedodd ABMu bod adolygiad o fynediad ar y gweill ar hyn o bryd a fyddai'n edrych ar benodiadau ar gael ar ôl 5.30pm.

Ychwanegodd: "Rwy'n croesawu'r datblygiad hwn a hefyd yn cefnogi'r fframwaith newydd a gytunwyd gan ABMu o'r enw" Telephone First "lle gall cleifion siarad â meddyg teulu dros y ffôn. Mae hyn yn nodi'r safonau i'w dilyn er mwyn sicrhau cysondeb rhwng arferion ac i sicrhau bod y cyngor cywir yn cael ei roi i gleifion."