Media

AM urges young people to speak up following scrapping of bus fare discount | AC yn annog pobl ifanc i siarad lan yn dilyn dileu'r disgownt tocyn bws

Regional AM Suzy Davies has urged young people throughout the South Wales West, area who will be affected by the withdrawal of a discounted bus fare scheme, to contact her.
AC Rhanbarthol Suzy Davies wedi annog pobl ifanc ledled y Gorllewin De Cymru, ardal a fydd yn cael eu heffeithio gan dynnu cynllun tocynnau bws am bris gostyngol, i gysylltu â hi.

£10m social care funding boost exposes “inadequacy” of original budget, say Welsh Conservatives | £10m hwb ariannu gofal cymdeithasol yn datgelu "annigonol" o gyllideb wreiddiol, dywed y Ceidwadwyr Cymreig

Welsh Conservatives have welcomed the Welsh Government’s £10m boost to social care funding, but said it “exposed the inadequacy” of the original budget allocation.
Mae’r Ceidwadwyr Cymreig wedi croesawu hwb o £10m gan Lywodraeth Cymru i ariannu gofal cymdeithasol, ond dywedodd ei fod yn "agored y annigonolrwydd" y dyraniad cyllideb wreiddiol.

AM backs Community Pharmacies | AC yn cefnogi Fferyllwyr Lleol

Regional AM Suzy Davies has backed a new drive to enable pharmacists to do more work with patients as part of a move to relieve pressure on hard-pressed family doctors.
AC rhanbarthol Suzy Davies wedi cefnogi ymgyrch newydd i alluogi fferyllwyr i wneud mwy o waith gyda chleifion fel rhan o symudiad i leihau'r pwysau ar feddygon teulu dan bwysau.