Media

Proposals to improve local bus services in Wales | Cynigion i wella gwasanaethau bysiau lleol yng Nghymru

I recently pushed the Cabinet Secretary for the Economy on the bus pass scheme that Welsh Government has for young people.
After initially scrapping the scheme following low take up, the Welsh Government have now put in back in place until their new scheme replaces it.
Yn ddiweddar, mi wnes i gwthio y Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi ar y cynllun tocynnau bws sydd gan Lywodraeth Cymru ar gyfer pobl ifanc.
Ar ôl cael gwared ar y cynllun i ddechrau gyda yn dilyn nifer isel yn cymryd i fynny, mae Llywodraeth Cymru bellach wedi rhoi yn ôl yn eu lle nes eu cynllun newydd yn cymryd lle hynny.

Out & About: 13 - 19 March

Monday 13th March: Suzy is attending the opening of the new Ysgol Bae Baglan.
Friday 17th - Saturday 18th March: Suzy is taking part in the Welsh Conservative Party Conference and Conservative Party Spring Forum taking place in Cardiff

International Women’s Day speech | Araith Diwrnod Rhyngwladol Menywod

The motion refers to women in culture and I’d like to remind members that March is Women’s History Month. And what’s the point of a Women’s History Month? Well, we have 50% of the population, but only occupy around 0.5% of recorded history. And that matters if generation after generation after generation have been exposed to that imbalance as a truth about values.
Mae'r cynnig yn cyfeirio at fenywod mewn diwylliant a hoffwn i atgoffa'r aelodau mai mis Mawrth yw Mis Hanes Menywod. A beth yw pwynt Mis Hanes Menywod? Wel, mae gennym 50% o'r boblogaeth, ond dim ond yn meddiannu tua 0.5% o hanes cofnodedig. Ac mae hynny'n bwysig os mae genhedlaeth ar ôl cenhedlaeth ar ôl cenhedlaeth wedi bod yn agored i'r anghydbwysedd fel gwir am werthoedd.

Council must consider Welsh language during planning | Mae'n rhaid i Gyngor ystyried iaith Gymraeg yn ystod cynllunio

Shadow Welsh language minister Suzy Davies has called for the future of the Welsh language to be taken into consideration by Swansea planners when deciding whether or not to allow 750 new houses to be built in Pontarddulais.
Gweinidog Cysgodol Iaith Gymraeg, Suzy Davies, wedi galw am ddyfodol yr iaith Gymraeg i gael eu cymryd i ystyriaeth gan gynllunwyr Abertawe wrth benderfynu p'un ai i ganiatáu i 750 o dai newydd i'w hadeiladu ym Mhontarddulais.

Welsh Government bus pass U-turn | Tro pedol Llywodraeth Cymru ar Drwydded Bysiau

Following an announcement that the Welsh Government has u-turned on its decision to scrap its youth bus discount scheme, regional AM for South Wales West, Suzy Davies, said: “Can Welsh Government just get on with this now?
Yn dilyn datganiad bod Llywodraeth Cymru wedi gwneud tro pedol ar ei benderfyniad i gael gwared o’i gynllun disgowntiau trwydded bysiau i ieuenctid, dywed AC rhanbarthol De Orllewin Cymru Suzy Davies: "Yr wyf wedi cynnal digwyddiad fy hunain ym Mhontarddulais dim ond wythnos diwethaf gyda Bus Users Cymru, Traveline Cymru, a chwmnïau bysiau lle oedd trigolion lleol o bob oed yn gallu codi barn a phryderon am y gwasanaethau yn eu hardaloedd lleol.

Out & About: 6 - 12 March

Thursday 9th March: Suzy is appearing on Radio Tircoed discussing local and national issues
Friday 10th March: Suzy is then meeting HSBC bosses to address the potential closure of their Maesteg branch

Suzy Davies AM praises Dawsons Estate Agents for work to tackle homelessness | Suzy Davies AC yn canmol Gwerthwyr Tai Dawsons am waith i mynd I’r afael a ddigartrefedd

Dawsons Estate Agents has welcomed Suzy Davies AM to their branch at 11 Walter Road, Swansea to hear about Dawsons’ collaboration with homelessness charity The Wallich.
Gwerthwyr Tai Dawsons wedi croesawu Suzy Davies AC at eu cangen yn 11 Heol Walter, Abertawe i glywed am gydweithredu Dawsons 'ag elusen digartrefedd The Wallich.

Bus Users voices heard | Lleisiau Defnyddwyr Bysiau wedi’u clywed

Bus passengers from the Pontarddulais and Carmarthenshire area had a chance to discuss the services provided at a Bus Users Cymru forum which was sponsored by Regional AM Suzy Davies.
Roedd gan deithwyr bws o ardal Pontarddulais a Sir Gaerfyrddin gyfle i drafod y gwasanaethau a ddarperir mewn fforwm Defnyddwyr Bysiau Cymru, a noddwyd gan AC Rhanbarthol Suzy Davies.

Out & About: 27 February - 5 March

Tuesday 28th February: Suzy is meeting with the Care Council for Wales
Wednesday 1st March: Suzy is meeting with representatives from Guide Dogs Cymru to discuss the work they do