Articles

Out & About: 17 - 23 December

Monday 17th December: After deciding on the winner of her Christmas card competition for this year, Suzy is meeting with students from local schools to hand out prizes and certificates to the winners

Suzy’s News: Reporting Back | Newyddion Suzy: Adrodd yn ôl

My Autumn Term newsletter has gone out to residents.

As part of my newsletter there are a number of links and consultations.

You can find those links below

 

Bridgend County Borough Council’s potential reorganisation of post-16 education provision.

Out & About: 10 - 16 December

Monday 10th December: Suzy, along with other AMs from the area, are meeting with Welsh Government officials to discuss Junction 41 of the M4 Motorway and Welsh Government's previous closure of it

Secondary school standards shortcomings signs “stagnation” | Mae diffygion safonau ysgolion uwchradd yn arwydd o "llonyddwch"

The Welsh Conservatives have said an Estyn report – which stated only half of secondary schools in Wales were judged as good or excellent – has shown the Welsh Government to be unsuccessful in improving education in Wales.
Mae Ceidwadwyr Cymreig wedi dweud bod adroddiad heddiw - a nododd mai dim ond hanner yr ysgolion uwchradd yng Nghymru a gafodd eu barnu'n dda neu'n ardderchog - wedi dangos bod Llywodraeth Cymru yn aflwyddiannus wrth wella addysg yng Nghymru.

Public Meeting: ABMU and Cwm Taf Health Board Boundary changes | Cyfarfod Cyhoeddus: ABMU a Bwrdd Iechyd Cwm Taf newid ffiniau

Welsh Government have decided that, from 1st April 2019, health services for residents living in Bridgend County Borough Council’s area will be provided by Cwm Taf University Health Board instead of ABMU.
Mae Llywodraeth Cymru wedi penderfynu, o 1 Ebrill 2019, y bydd gwasanaethau iechyd i drigolion sy'n byw yn ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael eu darparu gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf yn hytrach na ABMU.

Out & About: 3 - 9 December

Tuesday 4th December: In her role as Shadow Education Secretary, Suzy is meeting with organisations to discuss education policy

Welsh Conservatives welcome new Language Commissioner | Comisiynydd yr Iaith newydd ei groesawu gan y Ceidwadwyr Cymraeg

Shadow Welsh Language Secretary Suzy Davies AM has said the appointment of former Assembly Member Aled Roberts as the Commissioner is a “sensible move” but has warned he has fight on his hand to protect the role’s independence.
Dywedodd Ysgrifennydd Cysgodol yr Iaith Gymraeg Suzy Davies AC fod y penodiad o’r cyn Aelod Cynulliad Aled Roberts yn Gomisiynydd yn "symud synhwyrol" ond wedi rhybuddio ei fod gyda brwydr ar ei law i amddiffyn annibyniaeth y rôl.

Out & About: 26 November - 2 December

Wednesday 28th November: Suzy is holding a debate on the importance of a Swansea Parkway train station to the Swansea Bay City Region