Budget cuts “double hammer blow” to councils struggling to finance children in care, says Conservative | Toriadau yn y gyllideb yn "chwythu morthwyl dwbl" i gynghorau sy'n ymdrechu i gyllido plant mewn gofal, meddai'r Ceidwadwyr

New figures reported by BBC show Welsh Councils’ overall spend on looked-after children trebled from £76m in 2001/02 to £256m in 2016/17.

Welsh Conservatives said funding cuts to social care and local authority budgets meant Welsh Government were dealing councils a “double hammer-blow."

A report to Wales' Public Accounts Committee said it was "becoming unsustainable."

Commenting, Suzy Davies AM, Welsh Conservative Shadow Secretary for Social Services, said: “A £141m real terms cut to local authority budgets, coupled with a £20m reduction in spend on social care delivery, means Welsh Government are dealing a double hammer-blow to councils this year. Especially in light of the £2bn additional funding for social care announced by the UK Government.

“It is little wonder that councils are struggling to cope with a rise in demand and increasing complexity of looked after children’s needs.

“That so many children now rely on social care can be attributed in large part to the Welsh Labour Government’s failure to use the devolved levers available to it to lift communities out of poverty.

“Councils need more funding and Welsh Government need to show greater economic leadership so our looked after children and poorest communities get the same opportunities as the rest of the country.”

 

Mae ffigyrau newydd a adroddwyd gan y BBC yn dangos bod gwariant cyffredinol Cynghorau Cymru ar blant sy'n derbyn gofal wedi treblu o £76m yn 2001/02 i £256m yn 2016/17.

Dywedodd y Ceidwadwyr Cymreig fod toriadau ariannol i ofal cymdeithasol a chyllidebau awdurdodau lleol yn golygu bod Llywodraeth Cymru yn delio â chynghorau yn "ergyd morthwyl dwbl."

Dywedodd adroddiad i Bwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus Cymru ei fod yn "dod yn anghynaladwy."

Wrth sôn, dywedodd Suzy Davies AC, Ysgrifennydd Cysgodol y Ceidwadwyr Cymreig dros Wasanaethau Cymdeithasol: "Mae termau real o £141m yn cael eu torri i gyllidebau awdurdodau lleol, ynghyd â gostyngiad o £20m mewn gwariant ar ddarparu gofal cymdeithasol, yn golygu bod Llywodraeth Cymru yn delio â morthwyl dwbl i gynghorau eleni. Yn enwedig yn wyneb y cyllid ychwanegol o £2 biliwn ar gyfer gofal cymdeithasol a gyhoeddwyd gan Lywodraeth y DU.

"Mae'n rhyfeddod bod cynghorau'n cael trafferth ymdopi â chynnydd yn y galw a chynyddu cymhlethdod anghenion plant sy'n derbyn gofal.

"Gall cymaint o blant nawr yn dibynnu ar ofal cymdeithasol gael eu priodoli'n fawr i fethiant Llywodraeth Lafur Cymru i ddefnyddio'r rhwymedigaethau datganoledig sydd ar gael iddo i godi cymunedau allan o dlodi.

"Mae angen mwy o gyllid ar gynghorau ac mae angen i Lywodraeth Cymru ddangos mwy o arweinyddiaeth economaidd fel bod ein plant sy'n derbyn gofal a'r cymunedau tlotaf yn cael yr un cyfleoedd â gweddill y wlad."