Bridgend’s elderly and disabled residents still waiting on assisted rubbish collection | Mae trigolion henoed ac anabl Pen-y-bont ar Ogwr dal i aros am gasgliad cymorthedig sbwriel

Welsh Conservative councillors in Bridgend, backed by Regional AM Suzy Davies, are calling for action after discovering that more than a hundred elderly and disabled people are waiting to be assessed before they can get help with their rubbish and recycling collections.

Mrs Davies has been contacted by constituents concerned that many have waited months for waste contractors Kier to carry out assessments to see if they qualify for the assisted collections scheme. Some have been waiting since the end of last year – before Kier took over.

Mrs Davies has been in touch with Conservative group leader Coun Ken Watts who has discovered that the number of people waiting is now 114.

Mrs Davies said: “This is unacceptable. When I met Council leader Huw David just before the new waste contract came into effect, I was assured by him and the officers present that the assisted collections scheme would continue as previously because it was a crucial service for elderly and vulnerable people in the borough.

“To now hear that this is not the case is a massive cause for concern. I have written to Coun David and also to Kier calling for immediate action to deal with the backlog and to put in place proper procedures to deal with new applications as soon as they come in so that these delays can be avoided in future.”

Kier have won an £85m contract to provide waste services to the council over the next seven years. Among the requirements was one that they should implement an assisted collections service.

 

Mae cynghorwyr Ceidwadwyr Cymreig ym Mhen-y-bont ar Ogwr, gyda chefnogaeth yr AC Rhanbarthol, Suzy Davies, yn galw am weithredu ar ôl darganfod bod mwy na chant o bobl oedrannus a phobl anabl yn aros i gael eu hasesu cyn y gallant gael help gyda'u casgliadau sbwriel ac ailgylchu.

Cysylltwyd â Mrs Davies gan etholwyr dan sylw bod llawer wedi aros misoedd i gontractwyr gwastraff Kier gynnal asesiadau i weld a ydynt yn gymwys ar gyfer y cynllun casglu cynorthwyol. Mae rhai wedi bod yn aros ers diwedd y flwyddyn diwethaf - cyn i Kier gymryd drosodd.

Mae Mrs Davies wedi bod mewn cysylltiad â'r grŵp Ceidwadol, sydd wedi darganfod bod nifer y bobl sy'n aros bellach yn 114.

Dywedodd Mrs Davies: "Mae hyn yn annerbyniol. Pan gyfarfûm â arweinydd y Cyngor Huw David ychydig cyn i'r contract gwastraff newydd ddod i rym, cefais sicrwydd ganddo ac y swyddogion a oedd yn bresennol y byddai'r cynllun casgliadau a gynorthwyir yn parhau fel y bu'n flaenorol oherwydd ei bod yn wasanaeth hanfodol i bobl hŷn a phobl agored i niwed yn y fwrdeistref.

"Erbyn hyn, clyw nad yw hyn yn wir yn achosi pryder mawr. Rwyf wedi ysgrifennu at Gyngorhydd David a hefyd i Kier i alw arnynt i weithredu ar unwaith i ymdrin â'r ôl-groniad a rhoi gweithdrefnau priodol ar waith i ddelio â cheisiadau newydd cyn gynted ag y byddant yn dod i mewn fel y gellir osgoi'r oedi hyn yn y dyfodol."

Mae Kier wedi ennill contract o £85 miliwn i ddarparu gwasanaethau gwastraff i'r cyngor dros y saith mlynedd nesaf. Ymhlith y gofynion oedd un y dylent weithredu gwasanaeth casglu a gynorthwyir.