Assembly backs AM’s life-saving law proposals | Cynulliad yn cefnogi cynigion AC y gyfraith achub bywyd

Assembly Members have backed proposals to see ensure that all children get trained in life-saving skills as part of their school education.

Suzy Davies, regional Assembly Member for South Wales West, was the first politician to be selected to use a new debating mechanism- called Members’ Legislative Proposals (MLPs)- to bring forward the bill.

Yesterday (Wednesday 8th February 2017), AMs from all parties backed her plans for the new laws.

The Bill addresses the fact that in Wales nearly 8,000 people each year suffer a cardiac arrest outside of a hospital setting. People who suffer cardiac arrest in Wales only have a 3% chance of survival compared with 50% in other parts of Europe, according to the charity Arrhythmia Alliance (A-A).

By making it a legal requirement for children to be trained in lifesaving skills such as CPR and the use of defibrillators, Suzy Davies AM believes that children and young people grow up with the knowledge and confidence to help save the lives of people who might otherwise die - skills they can continue to use and develop into adulthood.

Under the Bill, children will also be trained to treat bleeding, choking and unconsciousness.

Ensuring that there are enough defibrillators in public spaces and that people receive emergency life support refresher courses throughout their lives are other facets that are central to the Bill.

Across Wales there are 1939 defibrillators, according to Welsh Ambulance Trust figures.

“Unfortunately, there are not enough people in Wales with the skills or confidence to give victims the best chance of survival during those first few critical minutes,” said Suzy Davies AM.

“Growing demand for ambulance services means that responses to emergency situations are often delayed. If we equip children and young people with basic emergency life support (ELS) skills, their on-the-spot treatment could make the difference between life and death.

“I am pleased that I was able to persuade fellow Assembly Members that there is a real opportunity here to cultivate a new generation of confident lifesavers across Wales who can help support the work of the emergency services and save families from the ultimate heartache.”

Speaking before the debate Keith Dunn OBE, Chief Executive, St John Cymru Wales said: “St John Cymru Wales supports Suzy Davies AM’s proposal to increase the provision of life saving skills and defibrillators in local communities. First aid is a vital life skill, but unfortunately too many people in Wales wouldn’t know what to do in an emergency situation.

“With greater understanding and resources we can help ensure that people have the right training, equipment and confidence to save a life when it’s needed most.”

Following the debate he added: “We were pleased to see cross-party support at the Senedd, especially the words of David Melding AM and Angela Burns AM.”

David Melding AM said: “I think we should all undertake [first aid] training. If you get trained for the workplace, you also have those skills if you’re at home or on public transport.  Wherever you are, it’s essential. And the need to install defibrillators in public places is really important… I do think this Bill, if it could be brought forward, would be of great benefit to the people of Wales.”

Angela Burns AM, Shadow Health Minister, added: “I utterly support this campaign, as a mum and as a parent. I also support it with an education hat on. Because I believe really firmly that we need to build resilient children… When they’re at school, the more little skills we can give them, the more little bits added to that jigsaw puzzle, it builds confidence, builds resilience, builds determination and I think that this is something we can easily add into the curriculum... It’s a skill that, once you have learned it, you can use time and time again.”

Following the debate Suzy Davies added “The Welsh Government has been sent a clear message from all corners of the Assembly on this one.

“I hope that in the future we will see them acting to bring legislation through, in one form or another, so that Wales really can become a nation of life savers.”

 

Mae Aelodau'r Cynulliad wedi cefnogi cynigion i weld sicrhad bod pob plentyn yn cael eu hyfforddi mewn sgiliau achub bywyd fel rhan o'u haddysg ysgol.

Suzy Davies, Aelod Cynulliad rhanbarthol dros Dde Orllewin Cymru, oedd y gwleidydd cyntaf i gael eu dewis i ddefnyddio dadlau newydd- enwir Cynigion Aelodau Deddfwriaethol (MLPs) - i ddwyn ymlaen y bil.

Ddoe (dydd Mercher 8 Chwefror, 2017), wnaeth ACau o bob plaid gefnogi ei chynlluniau ar gyfer y deddfau newydd.

Mae'r Mesur yn mynd i'r afael â'r ffaith bod yng Nghymru bron i 8,000 o bobl bob blwyddyn yn dioddef ataliad y galon y tu allan i leoliad ysbyty. Mae pobl sy'n dioddef trawiad ar y galon yng Nghymru dim ond 3% o siawns o oroesi gymharu â 50% mewn rhannau eraill o Ewrop, yn ôl yr elusen Cynghrair Arrhythmia (A-A).

Drwy ei wneud yn ofyniad cyfreithiol i blant gael eu hyfforddi mewn sgiliau achub bywyd fel CPR a defnyddio diffibrilwyr, Suzy Davies AC yn credu bod gan blant a phobl ifanc yn tyfu i fyny gyda'r wybodaeth a'r hyder i helpu i achub bywydau pobl a fyddai fel arall yn marw - sgiliau y gallant barhau i ddefnyddio a datblygu i fod yn oedolion.

O dan y Mesur, bydd y plant hefyd yn cael eu hyfforddi i drin gwaedu, tagu ac yn anymwybodol.

Sicrhau bod digon o ddiffibrilwyr mewn mannau cyhoeddus, a bod pobl yn derbyn cymorth bywyd brys cyrsiau gloywi drwy gydol eu bywydau yn agweddau eraill sy'n ganolog i'r Bil.

Ar draws Cymru mae yna 1939 diffibrilwyr, yn ôl ffigurau Ymddiriedolaeth Ambiwlans Cymru.

"Yn anffodus, nid oes digon o bobl yng Nghymru sydd â'r sgiliau neu'r hyder i roi'r cyfle gorau o oroesi dioddefwyr yn ystod y rhai ychydig funudau beirniadol cyntaf," meddai Suzy Davies AC.

"Galw cynyddol am wasanaethau ambiwlans yn golygu bod ymatebion i sefyllfaoedd brys yn cael eu gohirio yn aml. Os ydym yn arfogi plant a phobl ifanc gyda cynnal bywyd mewn argyfwng sgiliau sylfaenol (ELS), gallai eu triniaeth ar y fan a'r lle wneud y gwahaniaeth rhwng bywyd a marwolaeth.

"Rwy'n falch fy mod yn gallu perswadio gyd Aelodau Cynulliad fod cyfle gwirioneddol yma i feithrin cenhedlaeth newydd o achubwyr bywyd hyderus ar draws Cymru a fydd yn gallu helpu i gefnogi gwaith y gwasanaethau brys ac arbed teuluoedd rhag y boen yn y pen draw."

Wrth siarad cyn y dywedodd y ddadl Keith Dunn OBE, Prif Weithredwr, St John Cymru Wales: "St John Cymru Wales yn cefnogi'r cynnig Suzy Davies AC i gynyddu'r ddarpariaeth o sgiliau bywyd a diffibrilwyr arbed mewn cymunedau lleol. Mae cymorth cyntaf yn sgil bywyd hanfodol, ond ni fyddai yn anffodus mae gormod o bobl yng Nghymru yn gwybod beth i'w wneud mewn argyfwng.

"Gyda mwy o ddealltwriaeth ac adnoddau y gallwn helpu i sicrhau bod pobl yn cael yr hyfforddiant cywir, yr offer a'r hyder i achub bywyd pan fydd ei angen fwyaf."

Yn dilyn y ddadl ychwanegodd: "Roeddem yn falch o weld cefnogaeth drawsbleidiol yn y Senedd, yn enwedig y geiriau David Melding AC ac Angela Burns AC."

Dywedodd David Melding AC: "Rwy'n credu y dylem i gyd yn ymgymryd [cymorth cyntaf] hyfforddiant. Os ydych yn cael eu hyfforddi ar gyfer y gweithle, byddwch hefyd yn cael y sgiliau hynny os ydych chi gartref neu ar drafnidiaeth gyhoeddus. Lle bynnag yr ydych, mae'n hanfodol. A'r angen i osod diffibrilwyr mewn mannau cyhoeddus yn bwysig iawn ... rwy'n credu y Bil hwn, pe gellid ei ddwyn ymlaen, byddai o fudd mawr i bobl Cymru. "

Ychwanegodd Angela Burns AC, Gweinidog yr Wrthblaid dros Iechyd: "Rwy'n llwyr gefnogi'r ymgyrch hon, fel mam ac fel rhiant. Yr wyf hefyd yn cefnogi ei gyda het addysg ar. Gan fy mod yn credu mewn gwirionedd yn gryf bod angen i ni adeiladu blant gwydn ... Pan maen nhw yn yr ysgol, y sgiliau mwy ychydig y gallwn ei roi iddynt, y darnau mwy ychydig hychwanegu at y pos jig-so, mae'n adeiladu hyder, yn adeiladu gwydnwch, yn adeiladu penderfyniad ac yr wyf yn yn meddwl bod hyn yn rhywbeth y gallwn yn hawdd ychwanegu i mewn i'r cwricwlwm ... Mae'n sgil hynny, unwaith y byddwch wedi dysgu iddo, gallwch ddefnyddio dro ar ôl tro."

Yn dilyn y ddadl Ychwanegodd Suzy Davies "Mae Llywodraeth Cymru wedi cael ei anfon neges glir o bob cwr o'r Cynulliad ar yr un yma.

"Rwy'n gobeithio yn y dyfodol byddwn yn gweld yn eu gweithredu i ddod â deddfwriaeth drwy, mewn un ffurf neu'i gilydd, er mwyn i Gymru gwirionedd gall ddod yn genedl o achubwyr bywyd."