AM urges young people to speak up following scrapping of bus fare discount | AC yn annog pobl ifanc i siarad lan yn dilyn dileu'r disgownt tocyn bws

Regional AM Suzy Davies has urged young people throughout  the South Wales West, area who will be affected by the withdrawal of a discounted bus fare scheme, to contact her.

Mrs Davies, who is a Welsh Conservative Regional AM, said she was dismayed by the decision of the Welsh Labour Government to scrap the Mytravelpass scheme for 16 to 18 years old in March after just 18 months.

She said: “It was launched with great fanfare by First Minister Carwyn Jones in 2015 ostensibly to help young people needing to travel either to college or to work. This scheme gave them a third off the adult fare and made a difference to youngsters either undergoing training or further education or those in low paid jobs.

“It now looks suspiciously as if this were nothing more than an election ploy by Labour to win votes in the Assembly elections last May. Now they have another five years in office, they think it’s okay to just scrap the scheme.

“I am shocked at the callous way in which this decision has been taken. Ministers say that only seven per cent of those eligible had applied for the pass. If that’s an accurate reflection of demand,  then the scheme should be reconsidered but it’s not clear to me how much promotion the scheme has had.

“Is eighteen months enough time to evaluate this scheme properly? The 8.000 young people who are benefiting may not be so sure.”

She added: “I want to know what impact this decision will have on young people in many of our poorer communities. But we need evidence in order to campaign for a change of heart.”

If you are a young person who currently has the pass and who will lose the discount from March please contact me at one of my offices:

1a Station Hill, Bridgend CF31 1EA

Cornhill Chambers, 8 Christina Street, Swansea, SA1 4EW

or email: suzy.davies@assembly.wales

 

AC Rhanbarthol Suzy Davies wedi annog pobl ifanc ledled y Gorllewin De Cymru, ardal a fydd yn cael eu heffeithio gan dynnu cynllun tocynnau bws am bris gostyngol, i gysylltu â hi.

Meddai Mrs Davies, sydd yn AC Rhanbarthol Ceidwadwyr Cymreig, cafodd ei siomi gan benderfyniad y Llywodraeth Lafur Cymru i gwared ar y cynllun Mytravelpass am 16 i 18 oed ym Mawrth ar ôl dim ond 18 mis.

Meddai hi: "Fe'i lansiwyd gyda sylw mawr gan y Prif Weinidog Carwyn Jones yn 2015 yn ôl pob golwg i helpu pobl ifanc sydd angen i deithio naill ai i goleg neu i waith. Rhoddodd y cynllun hwn yn eu traean oddi ar y pris tocyn oedolyn a gwneud gwahaniaeth i bobl ifanc naill ai hyfforddiant cael neu addysg bellach neu rai mewn swyddi cyflog isel.

"Mae bellach yn edrych yn amheus fel pe bai hyn yn ddim mwy na ploy etholiad gan y Blaid Lafur i ennill pleidleisiau yn etholiadau'r Cynulliad fis Mai diwethaf. Nawr mae ganddynt bum mlynedd arall yn y swydd, maent yn meddwl ei fod yn iawn i ddim ond gwared ar y cynllun.

"Yr wyf yn synnu at y ffordd dideimlad y mae penderfyniad hwn wedi ei gymryd. Gweinidogion yn dweud mai dim ond saith y cant o'r rhai sy'n gymwys wedi gwneud cais am y tocyn. Os yw hynny'n adlewyrchiad cywir o'r galw, yna dylai'r cynllun gael ei ailystyried, ond nid yw'n glir i mi faint o hyrwyddo'r mae'r cynllun wedi cael.

"A yw deunaw mis digon o amser i werthuso'r cynllun hwn yn iawn? Efallai na fydd y 8.000 o bobl ifanc sy'n cael budd fod mor siŵr."

Ychwanegodd: "Rwyf eisiau gwybod pa effaith bydd y penderfyniad hwn yn ei chael ar bobl ifanc mewn llawer o'n cymunedau tlotach. Ond mae angen tystiolaeth er mwyn ymgyrchu dros newid o galon."

Os ydych yn berson ifanc sydd ar hyn o bryd mae gan y tocyn a fydd yn colli y disgownt o fis Mawrth cysylltwch â mi yn un o fy swyddfeydd:

1a Bryn yr Orsaf, Penybont, CF31 1EA

Cornhill Chambers, 8 Stryd Christina, Abertawe, SA1 4EW

Neu ebostiwch: suzy.davies@cynulliad.cymru