AM calls for residents to be included in review after Welsh Government snub | AC yn galw am i bobl leol gael eu cynnwys mewn adolygiad ar ôl i Lywodraeth Cymru droi eu cefn arnynt

Calls have been made for local communities to be included in a Welsh Government review into community and town councils.

This week Welsh Government launched the review into how community and town councils carry out their role in the future.

As part of this a series of engagement events are taking place in parts of Wales.

Welsh Conservative AM Suzy Davies is however calling for communities in her region of South Wales West to be considered and included in that review.

Mrs Davies said: “I have this week written to Welsh Government to ask them why no communities in South Wales West have been included in their current schedule of engagement events and asking for one to be scheduled as soon as possible.”

“In the coming days and weeks there are meeting planned in parts of Wales, but for councillors and residents in my area they will be left to travel to either Carmarthen or Cardiff.

“Neither of these is acceptable.”

She added “I started my political life as a community councillor so I understand the important role that they can play.

“However, how can this review be considered a Wales-wide review into the bedrock of our local democracy in Wales if it does not consider the views of people from across Welsh communities?”

Ian Scott, a Community Councillor on Mumbles Community Council, responded to news that he and other councillors and residents would need to travel to Carmarthen or Cardiff to have their say.

“I am surprised, when looking at the list of meetings, that there is not one any nearer than Carmarthen.

“Many of the residents that I and other councillors meet and help have full time jobs and caring responsibilities, so many of them would find it very difficult to take part on the review at present.

“I hope that Suzy Davies’ comments are taken on board so that the review into community and town councils can get as many views and comments from across Wales as possible.”

The review has been hearing from members of town and community councils over the past months and now plans to listen to local residents.

At present the Welsh Government have advertised review meetings in Caernarfon and Wrexham in North Wales, Newtown in Mid Wales, Carmarthen in West Wales, and Cardiff in South East Wales.

 

Mae galwadau wedi’u gwneud am i gymunedau lleol gael eu cynnwys yn adolygiad Llywodraeth Cymru i gynghorau cymuned a thref.

Yr wythnos hon, lansiodd Llywodraeth Cymru yr adolygiad i sut y bydd cynghorau cymuned a thref yn cyflawni eu rôl yn y dyfodol.

Fel rhan o’r adolygiad hwn, bydd cyfres o ddigwyddiadau ymgysylltu’n cael eu cynnal ledled Cymru.

Fodd bynnag, mae AC y Ceidwadwyr Cymreig, Suzy Davies, yn galw am i gymunedau yn ei rhanbarth yn y De-orllewin gael eu hystyried a’u cynnwys yn yr adolygiad hwnnw.

Meddai Mrs Davies: “Yr wythnos hon, rwyf wedi ysgrifennu at Lywodraeth Cymru i ofyn iddyn nhw pam nad oes unrhyw gymunedau yn y De-orllewin wedi’u cynnwys yn eu hamserlen bresennol o ddigwyddiadau ymgysylltu, ac i ofyn iddyn nhw drefnu cyfarfod yn y rhanbarth hwnnw cyn gynted â phosibl.

“Bydd cyfarfodydd yn cael eu cynnal ledled Cymru dros y diwrnodau a’r wythnosau nesaf, ond bydd rhaid i gynghorwyr a phobl leol yn fy ardal i deithio naill ai i Gaerfyrddin neu i Gaerdydd.

“Mae hyn yn annerbyniol.”

Ychwanegodd: “Fe ddechreuais i fy ngyrfa wleidyddol fel cynghorydd cymuned, felly rwy’n deall y cyfraniad pwysig maen nhw’n gallu ei wneud.

“Fodd bynnag, sut gall yr adolygiad hwn gael ei ystyried yn adolygiad Cymru gyfan i hanfod ein democratiaeth leol yng Nghymru os nad yw’n ystyried barn pobl o bob cwr o Gymru?”

Aeth Ian Scott, Cynghorydd Cymuned ar Gyngor Cymuned y Mwmbwls, ati i ymateb i’r newyddion y byddai angen iddo ef a phobl leol eraill deithio i Gaerfyrddin neu i Gaerdydd i ddweud eu dweud.

“Wrth edrych ar y rhestr o gyfarfodydd, rwy’n synnu nad oes un yn nes na Chaerfyrddin.

“Mae gan lawer o’r bobl leol rydw i a chynghorwyr eraill yn cyfarfod â nhw ac yn eu helpu swyddi llawn amser a chyfrifoldebau gofalu, felly byddai llawer ohonyn nhw’n ei chael hi’n anodd cymryd rhan yn yr adolygiad ar hyn o bryd.

“Rwy’n gobeithio y bydd sylwadau Suzy Davies yn cael eu hystyried fel y gall yr adolygiad i gynghorau cymuned a thref ennyn cymaint o sylwadau â phosibl o bob cwr o Gymru.”

Mae’r adolygiad wedi clywed gan aelodau cynghorau cymuned a thref dros y misoedd diwethaf ac, erbyn hyn, mae’n bwriadu clywed gan drigolion lleol.

Ar hyn o bryd, mae Llywodraeth Cymru’n hysbysebu cyfarfodydd yng Nghaernarfon a Wrecsam yn y Gogledd, yn y Drenewydd yn y Canolbarth, yng Nghaerfyrddin yn y Gorllewin ac yng Nghaerdydd yn y De-ddwyrain.