AM calls for explanation from Natwest after closure announced | AC yn galw am esboniad gan NatWest ar ol cyhoeddiad i gau

Regional AM Suzy Davies has challenged Natwest to explain why they are axing 20 branches in Wales – including the one in Mumbles.

Welsh Conservative Suzy said: “The bank is cutting a swathe through its network of rural and small town branches. Mumbles has barely recovered from the loss of its HSBC branch recently and now residents and customers are being hit again.

“When you look at a place like Mumbles which is attracting many new businesses at the moment, you have to wonder what’s going on with the banks. Natwest is located close to a large car park so is easier to access than many other banks. I will be interested to hear from Natwest their detailed reasoning behind this decision.”

Mrs Davies added that Mumbles has a thriving tourism sector which draws in thousands of people.

She went on: “Natwest says that more people are using their mobiles and computers to bank but businesses need somewhere to pay in their cheques and cash and Natwest’s suggestion of using the post office to do this fails to take into account the long queues that already exist in many post offices.”

Mrs Davies said she would be seeking a meeting with bank bosses to argue for the retention of the branch. She will also press for the mobile branch to visit Mumbles if the campaign to save the branch fails.

Oystermouth County Councillor Myles Langstone said: “On the day the closure was announced, we welcomed yet another new business to Mumbles. We have a growing local economy with new traders and increasing numbers of visitors but this closure is taking us the wrong way.

“I will be working with Suzy to get to the bottom of why the Mumbles branch has been targeted and pressing Natwest to say how their customers are to be served in future. We will be arguing to keep the branch open or at least for a regular mobile service to be introduced.”

 

Mae AC Rhanbarthol Suzy Davies wedi herio Natwest i esbonio pam eu bod yn tynnu 20 o ganghennau yng Nghymru - gan gynnwys yr un yn y Mwmbwls.

Meddai Suzy Ceidwadwyr Cymreig: "Mae'r banc yn torri golwg ar ei rwydwaith o ganghennau trefol a thref bach. Mae'r Mwmbwls braidd wedi gwella'n raddol o golli ei gangen HSBC yn ddiweddar ac erbyn hyn mae trigolion a chwsmeriaid yn cael eu taro eto.

"Pan edrychwch ar le fel y Mwmbwls sy'n denu llawer o fusnesau newydd ar hyn o bryd, mae'n rhaid ichi feddwl beth sy'n digwydd gyda'r banciau. Lleolir Natwest yn agos at faes parcio mawr, felly mae'n haws ei gael na llawer o fanciau eraill. Bydd gennyf ddiddordeb i glywed gan Natwest eu rhesymu manwl y tu ôl i'r penderfyniad hwn."

Ychwanegodd Mrs Davies fod gan y Mwmbwls sector twristiaeth ffyniannus sy'n tynnu mewn miloedd o bobl.

Aeth ymlaen: "Mae Natwest yn dweud bod mwy o bobl yn defnyddio eu ffonau symudol a chyfrifiaduron i'r banc ond mae angen i fusnesau dalu rhywbeth yn eu sieciau ac arian parod ac mae awgrym Natwest o ddefnyddio'r swyddfa bost i wneud hyn yn methu â chymryd i ystyriaeth y ciwiau hir sydd eisoes yn bodoli mewn nifer o swyddfeydd post."

Dywedodd Mrs Davies y byddai'n ceisio cyfarfod gyda phenaethiaid banc i ddadlau am gadw'r gangen. Bydd hi hefyd yn pwyso am y gangen symudol i ymweld â'r Mwmbwls os bydd yr ymgyrch i achub y gangen yn methu.

Meddai Myles Langstone, Cynghorydd Sir Oystermouth: "Ar y diwrnod y cyhoeddwyd y cau, croesaom fusnes newydd arall i'r Mwmbwls. Mae gennym economi leol gynyddol gyda masnachwyr newydd a nifer cynyddol o ymwelwyr ond mae'r pnederfyniad hwn yn ein cymryd ni'n ar y trywydd anghywir.

"Byddaf yn gweithio gyda Suzy i gyrraedd gwaelod pam mae cangen y Mwmbwls wedi ei dargedu a phwyso Natwest i ddweud sut y bydd eu cwsmeriaid yn cael eu gwasanaethu yn y dyfodol. Byddwn yn dadlau i gadw'r gangen yn agored neu o leiaf i gyflwyno gwasanaeth symudol rheolaidd."