AM brings life-saving skills to Assembly after vote | AC yn croesawu sgiliau achub-bywyd i’r Cynulliad yn dilyn pleidlais

Following an Assembly vote in favour of the inclusion of the teaching of compulsory life-saving skills in the school curriculum, AM’s have had the chance to get some first aid practice in themselves.

The legislative proposals were tabled by South Wales West Regional AM Suzy Davies who sponsored an event held at the Assembly by the Red Cross,

Members of Cardiff Youth Council, trained by the Red Cross, offered basic first aid lessons – reinforcing how straightforward it is for young people to learn – and even teach – skills which could help save a life.

Suzy, who is a Welsh Conservative, has been campaigning for the mandatory teaching of life-saving skills for several years. She said: “AM’s saw for themselves how easy these skills are to learn. Just as importantly, they heard how strongly young people themselves feel about this.

“Cardiff Youth Council and 29,000 other young people across Wales recently voted on what mattered to them and learning these skills was in their top three priorities.
“They are also campaigning for a defibrillator in every school- something which I wholeheartedly support and which is completely compatible with the elements of my legislative proposal on increasing the number of publicly accessible defibrillators.

“I hope that those AM’s that attended will realise the value of having these basic skills. Fifty nine per cent of deaths outside a hospital setting could be prevented if people had more first aid knowledge. Knowing what to do and having the confidence to step in if someone is choking or bleeding can make a huge difference to the outcome for that person.

“There are also 30,000 cardiac arrests outside a hospital setting in the UK each year but less than one person in ten is surviving at the moment. CPR or the use of a defibrillator can double their chances of staying alive until professional help arrives.”

She went on: “I want to thank the Red Cross for arranging this event. Volunteers with the Red Cross and other organisations promoting these skills are helping to create a generation of lifesavers and they deserve to be commended for their hard work.”

Dafydd Beech, Red Cross education manager,  was one of the supervisors at the event

He said: “Too many lives are being put at risk each year in Wales because of a lack of first aid training but this is easily remedied by teaching lifesaving skills as part of a young person’s secondary school education.

“Young people who have confidence in their first aid skills are a real lifesaving asset to their schools, families, friends and communities.”

 

Yn dilyn pleidlais y Cynulliad o blaid cynnwys addysgu sgiliau achub bywyd yn orfodol yn y cwricwlwm ysgol, mae ACau wedi cael y cyfle i gael rhywfaint o ymarfer cymorth cyntaf eu hunain.

Roedd y cynigion deddfwriaethol a gyflwynwyd gan AC Rhanbarthol De Orllewin Cymru Suzy Davies lle noddir digwyddiad a gynhaliwyd yn y Cynulliad gan y Groes Goch,

Aelodau Cyngor Ieuenctid Caerdydd, hyfforddwyd gan y Groes Goch, yn cynnig gwersi cymorth cyntaf sylfaenol - atgyfnerthu pa mor syml yw hi i bobl ifanc ddysgu - a hyd yn oed yn dysgu - sgiliau a allai helpu i achub bywyd.

Suzy, sy'n Geidwadol Cymru, wedi bod yn ymgyrchu ar gyfer addysgu gorfodol o sgiliau achub bywyd am nifer o flynyddoedd. Dywedodd: "Gwelodd AC eu hunain pa mor hawdd mae sgiliau hyn yn cael eu dysgu. Yr un mor bwysig, maent yn clywed pa mor gryf y mae pobl ifanc eu hunain yn teimlo am hyn.

"Mae Cyngor Ieuenctid Caerdydd a 29,000 o bobl ifanc eraill ledled Cymru wedi pleidleisio yn ddiweddar ar yr hyn a oedd yn bwysig iddynt hwy ac yn dysgu sgiliau hyn oedd yn eu tair prif flaenoriaeth.

"Maen nhw hefyd yn ymgyrchu dros diffibriliwr ym mhob ysgol- rhywbeth yr wyf yn llwyr gefnogi ac sydd yn hollol gydnaws â elfennau fy gynnig deddfwriaethol ar gynyddu nifer y diffibrilwyr ar gael i'r cyhoedd.

"Rwy'n gobeithio bod y rhai ACau sy'n mynychu yn sylweddoli gwerth cael sgiliau sylfaenol hyn. Gallai pum deg naw y cant o farwolaethau y tu allan i leoliad ysbyty yn cael ei atal os oedd pobl yn ymwybodol o gymorth cyntaf. Mae gwybod beth i'w wneud a chael yr hyder i gamu i mewn os oes rhywun yn tagu neu'n gwaedu gall wneud gwahaniaeth enfawr i'r canlyniad ar gyfer y person hwnnw.

"Mae yna hefyd 30,000 o arestiadau galon tu allan i leoliad ysbyty yn y DU bob blwyddyn ond llai nag un o bob deg person yn goroesi ar hyn o bryd. Gall CPR neu ddefnyddio diffibriliwr ddyblu eu siawns o aros yn fyw nes i help proffesiynol yn cyrraedd. "

Aeth ymlaen: "Hoffwn ddiolch i'r Groes Goch am drefnu digwyddiad hwn. Gwirfoddolwyr gyda'r Groes Goch a sefydliadau eraill sy'n hyrwyddo sgiliau hyn yn helpu i greu cenhedlaeth o achubwyr bywyd ac maent yn haeddu cael eu canmol am eu gwaith caled. "

Dafydd Beech, Rheolwr Addysg y Groes Goch, yn un o'r goruchwylwyr yn y digwyddiad

Dywedodd: "Mae gormod o fywydau yn cael eu rhoi mewn perygl bob blwyddyn yng Nghymru oherwydd diffyg hyfforddiant cymorth cyntaf ond mae hyn yn hawdd eu gwella drwy ddysgu sgiliau achub bywyd fel rhan o addysg ysgol uwchradd person ifanc.

"Mae pobl ifanc sydd â hyder yn eu sgiliau cymorth cyntaf yn ased achub bywyd gwirioneddol i'w ysgolion, teuluoedd, ffrindiau a chymunedau."