AM backs student home restriction plans | AC yn cefnogi cynlluniau i gyfyngu ar dai myfyrwyr

Regional AM Suzy Davies has welcomed proposed changes to new planning guidance that would see tighter restrictions being imposed on the number of houses that can be turned into student accommodation in Swansea.

The new guidelines, which were approved by the Planning Committee, would see a 15 per cent limit on student lets in areas like Brynmill and Uplands where there are already high concentrations.

Officers originally proposed that the limit be set at 25 per cent but Welsh Conservative councillor Linda Tyler Lloyd proposed an amendment reducing this to 15 per cent, which was carried. She also successfully proposed that family homes can no longer be sandwiched between two houses of multiple occupation.

Mrs Davies, who is a Welsh Conservative Regional AM, said: “I was not happy about the original limit being set so high in those areas like Uplands so I am glad that councillors from all parties voted for the Welsh Conservative motion to reduce that limit. These new proposals will now go out for consultation and then come back for final approval.

“I would urge residents in all areas under pressure from student lets to make their views known to the council very forcefully.

“HMO’s are a necessary part of our housing stock – I’ve lived in one myself- but an oversupply can lead to problems with black bags, parking and a loss of a sense of neighbourhood even when properties are well looked after and tenants have respect for their surroundings.

“Even so, I’d also like to see the council using its new Housing Act powers to ensure that existing HMO’s are well-maintained and that landlords insist on tenants complying with letting conditions regarding tidiness and noise.

“Students are also being attracted to houses in St Thomas and Port Tennant because of their proximity to the new Fabian Way campus of the university. There is now time to ensure that these areas are not overwhelmed and that a further proposal to set an overall limit of student lets taking up no more than ten per cent of the city’s housing stock as a whole is implemented.

“I am pleased that councillors have now grasped the nettle after campaigning by residents and that officers will now produce the new planning guidance that was voted for. It is well overdue.”

 

AC rhanbarthol Suzy Davies wedi croesawu newidiadau arfaethedig i ganllawiau cynllunio newydd a fyddai'n gweld cyfyngiadau llymach yn cael eu gosod ar y nifer o dai y gellir eu troi'n llety i fyfyrwyr yn Abertawe.

Byddai'r canllawiau newydd, a gymeradwywyd gan y Pwyllgor Cynllunio, yn gweld terfyn 15 y cant ar dai myfyrwyr mewn ardaloedd fel Brynmill ac Uplands lle mae eisoes yn crynodiadau uchel.

Cynigiwyd swyddogion yn wreiddiol bod y terfyn yn cael ei osod ar 25 y cant, ond wnaeth Cynghorydd Geidwadol Cymru Linda Tyler Lloyd cynnig gwelliant leihau hyn i 15 y cant, a phasiwyd. Mae hi hefyd wedi awgrymu yn llwyddiannus ni gall cartrefi teuluol yn cael ei wasgu mwyach rhwng dau dŷ amlfeddiannaeth.

Dywedodd Mrs Davies, sydd yn AC Rhanbarthol Ceidwadwyr Cymreig: "Doeddwn i ddim yn hapus am y terfyn gwreiddiol yn cael eu gosod mor uchel yn yr ardaloedd hynny fel Uplands felly rwy'n falch bod Cynghorwyr o bob plaid wedi pleidleisio o blaid y cynnig y Ceidwadwyr Cymreig i ostwng y terfyn. Bydd y cynigion newydd yn mynd allan ar gyfer ymgynghoriad ac wedyn dod yn ôl i'w cymeradwyo'n derfynol.

"Byddwn yn annog trigolion ym mhob maes o dan bwysau gan dai myfyrwyr i wneud eu barn yn hysbys i'r cyngor yn rymus iawn.

"HMO yn rhan angenrheidiol o'n stoc tai - Rwyf wedi byw mewn un fy hunain - ond gall gorgyflenwad arwain at broblemau gyda bagiau duon, parcio a cholli ymdeimlad o gymdogaeth hyd yn oed pan bod eiddo yn cael gofal da a thenantiaid yn cael parch am eu hamgylchoedd.

"Er hynny, byddwn i'n hefyd yn hoffi gweld y cyngor yn defnyddio ei bwerau Ddeddf Tai newydd i sicrhau bod HMO presennol yn cael eu cynnal a'u cadw'n dda a bod landlordiaid yn mynnu ar denantiaid gydymffurfio â'r amodau gosod parthed taclusrwydd a sŵn.

"Mae myfyrwyr hefyd yn cael eu denu i dai yn St Thomas a Phort Tennant oherwydd eu bod yn agos i gampws Ffordd Fabian newydd y brifysgol. Mae bellach yn bryd i sicrhau nad yw'r ardaloedd hyn yn cael eu llethu a bod cynnig pellach i bennu terfyn cyffredinol o dai myfyrwyr i gymryd dim mwy na deg y cant o stoc dai y ddinas yn ei chyfanrwydd yn cael ei roi ar waith.

"Rwy'n falch bod cynghorwyr bellach wedi deall y ddadl ar ôl ymgyrchu gan drigolion ac y bydd swyddogion yn awr yn cynhyrchu canllawiau cynllunio newydd wnaeth pleidleisio dros. Mae'n hen bryd. "