AM backs Newton residents opposing house-building plan | AC yn cefnogi trigolion Newton yn gwrthwynebu cynlluniau adeliadu tai

Regional AM Suzy Davies is backing residents of Newton who are opposing plans to build 63 homes on farmland at Summerland Lane.

Mrs Davies, who is a Welsh Conservative AM, met Oystermouth county councillor Myles Langstone and Ian Scott, chairman of Mumbles Community Council, on site.

The land was not originally put forward by the public as a candidate site for the draft Local Development Plan but was included by Swansea Council. The LDP is due to be examined in detail at a public inquiry later this year. In the meantime, developers Westacres Ltd has launched a pre-application consultation with the community before deciding whether or not to lodge a planning application to build 63 homes there.

Coun Scott said that the community council has engaged its own planning consultants to prepare its objections to this application and also to represent it at the public inquiry.

Mrs Davies was told by Coun Scott that the land was originally a designated green wedge but it was reclassified by Swansea Council as open countryside which means that it can be developed. It is Grade 2 agricultural land although it is not farmed at present.

Coun Langstone pointed out that residents are fearful that the sewerage system in the area will not be able to cope with any extra volume.

He said: “The developers propose installing a sump at the bottom of the site where all the sewage will go. It will then be pumped uphill to join the existing sewerage system which already has capacity issues.

“My fear, and that of many residents, is what will happen if the pump breaks down? The sewage will overflow into the adjoining Bishop’s Wood nature reserve and find its way into the local stream which discharges into the sea at Caswell Bay – which is a blue flag beach. We could be looking at a major environmental disaster in the making here which could have severe implications for the local tourism industry as well as for residents.”

Coun Scott said that Newton Primary School is already full and governors are due to meet in the new term to discuss the implications for the school of having an influx of extra families into the catchment area.

He added that the catchment areas of all the neighbouring schools may have to be adjusted to cater for the extra children which could affect families throughout Oystermouth and Mumbles as well.

Mrs Davies said that she shared theses concerns. She went on: “I accept that we need more housing – but it must be in the right place to meet an identified local need and take into account the impact on existing residents. It also has to overcome any difficulties with access, infrastructure and matters like school places, access to shops or a surgery and the effects on traffic flow.

“Residents feel that this development is a field too far. It stands on the edge of existing developments and we have seen a lot of these in recent years in Newton. Apart from concerns about the sewerage system and the school, I am also concerned about the access. This site is bounded by a magnificent hedge which I fear would be lost in order to create the access to the site. Also, the roads leading to this area are all residential side streets which would be affected by an increase in traffic as people travelled through them in order to get to the site. So residents’ quality of life would be affected and there would also be an increase in traffic congestion and air pollution for residents - something that is very much in the news at the moment.

“I have opposed this plan in the consultation that is currently being conducted by the developers and I will object if a planning application is subsequently lodged with Swansea Council. This area has already lost too much open countryside and farmland. It’s time to call a halt.

“Even if this applications is rejected, we must hope that the planning inspector deletes this site from the LDP so that there can be no future development here.”

 

Mae AC rhanbarthol Suzy Davies yn cefnogi trigolion Newton sy'n gwrthwynebu cynlluniau i adeiladu 63 o gartrefi ar dir fferm yn Summerland Lane.

Cyfarfu Mrs Davies, sy'n Aelod Ceidwadwyr Cymreig, â chynghorydd sir Myles Langstone ac Ian Scott, cadeirydd Cyngor Cymunedol y Mwmbwls, ar y safle.

Nid oedd y tir yn cael ei gyflwyno gan y cyhoedd yn wreiddiol fel safle ymgeisydd ar gyfer y drafft Cynllun Datblygu Lleol ond fe'i cynhwyswyd gan Gyngor Abertawe. Disgwylir i'r CDLl gael ei archwilio'n fanwl mewn ymchwiliad cyhoeddus yn ddiweddarach eleni. Yn y cyfamser, mae datblygwyr Westacres Cyf wedi lansio ymgynghoriad cyn y cais gyda'r gymuned cyn penderfynu a ddylid cyflwyno cais cynllunio i adeiladu 63 o gartrefi ai peidio.

Dywedodd y Cyng Scott fod y cyngor cymunedol wedi ymgysylltu â'i ymgynghorwyr cynllunio ei hun i baratoi ei wrthwynebiadau i'r cais hwn a hefyd i'w gynrychioli yn yr ymchwiliad cyhoeddus.

Dywedwyd wrth Mrs Davies gan Cyng Scott fod y tir yn lletem werdd dynodedig yn wreiddiol ond cafodd ei ail-ddosbarthu gan Gyngor Abertawe fel cefn gwlad agored sy'n golygu y gellir ei ddatblygu. Mae'n dir amaethyddol Gradd 2 er nad yw'n cael ei ffermio ar hyn o bryd.

Nododd y Cyng Langstone fod trigolion yn ofni na fydd y system garthffosiaeth yn yr ardal yn gallu ymdopi ag unrhyw gyfaint ychwanegol.

Dywedodd: "Mae'r datblygwyr yn cynnig gosod sump ar waelod y safle lle bydd yr holl garthion yn mynd. Yna bydd yn cael ei bwmpio i fyny'r bryn i ymuno â'r system garthffosiaeth sydd eisoes â phroblemau gallu.

"Fy ofn, a llawer o drigolion, beth fydd yn digwydd os bydd y pwmp yn torri i lawr? Bydd y carthffosiaeth yn gorlifo i mewn i warchodfa natur Bishop's Wood cyfagos ac yn dod o hyd i'r llif lleol sy'n rhyddhau i'r môr ym Mae Caswell - sef traeth baner las.

Gallem fod yn edrych ar drychineb amgylcheddol sylweddol wrth wneud yma a allai gael goblygiadau difrifol i'r diwydiant twristiaeth leol yn ogystal â phreswylwyr."

Dywedodd y Cyng Scott fod Ysgol Gynradd Newton eisoes yn llawn a disgwylir i lywodraethwyr gwrdd yn y tymor newydd i drafod y goblygiadau i'r ysgol gael mewnlifiad o deuluoedd ychwanegol i'r dalgylch.

Ychwanegodd y gallai fod angen addasu dalgylchoedd yr holl ysgolion cyfagos i ddarparu ar gyfer y plant ychwanegol a allai effeithio ar deuluoedd ar draws Ystumllwynarth a'r Mwmbwls hefyd.

Dywedodd Mrs Davies ei bod hi'n rhannu pryderon. Aeth ymlaen: "Rwy'n derbyn bod angen mwy o dai arnom - ond mae'n rhaid iddo fod yn y lle iawn i ddiwallu angen lleol a nodir ac ystyried yr effaith ar drigolion presennol. Rhaid iddo hefyd oresgyn unrhyw anawsterau gyda mynediad, seilwaith a materion fel lleoedd ysgol, mynediad i siopau neu feddygfa a'r effeithiau ar lif traffig.

"Mae trigolion yn teimlo bod y datblygiad hwn yn faes rhy bell. Mae'n sefyll ar ymyl y datblygiadau presennol ac rydym wedi gweld llawer o'r rhain yn ystod y blynyddoedd diweddar yn Newton. Ar wahân i bryderon am y system garthffosiaeth a'r ysgol, rwyf hefyd yn poeni am y fynedfa. Mae gwrych godidog y byddaf yn ofni yn cael ei golli ar y wefan hon er mwyn creu mynediad i'r safle. Hefyd, mae'r ffyrdd sy'n arwain at yr ardal hon yn holl strydoedd preswyl a fyddai'n cael eu heffeithio gan gynnydd mewn traffig wrth i bobl deithio drostynt er mwyn cyrraedd y safle. Felly byddai effaith bywyd trigolion yn cael ei effeithio a byddai cynnydd yn y tagfeydd traffig a llygredd aer i drigolion - rhywbeth sydd yn y newyddion ar hyn o bryd.

"Rwyf wedi gwrthwynebu'r cynllun hwn yn yr ymgynghoriad sy'n cael ei gynnal gan y datblygwyr ar hyn o bryd a byddaf yn gwrthwynebu os cyflwynir cais cynllunio gyda Chyngor Abertawe. Mae'r ardal hon eisoes wedi colli gormod o gefn gwlad agored a thir fferm. Mae'n bryd stopio.

"Hyd yn oed os gwrthodir y ceisiadau hyn, rhaid inni obeithio bod yr arolygydd cynllunio yn dileu'r safle hwn o'r CDLl fel na all unrhyw ddatblygiad yn y dyfodol yma."