News

AM backs Mumbles residents | AC yn cefnogi trigolion Mwmbwls

I recently visited a site in Higher Lane, Mumbles, accompanied by Welsh Conservative Oystermouth Councillor Myles Langstone.
Yr wyf wedi ymweld â safle Higher Lane, Mwmbwls, yn ddiweddar ynghyd â Chynghorwyr Ceidwadwyr Cymreig Oystermouth Myles Langstone.

Autism (Wales) Bill Consultation | Datblygu'r Bil Awtistiaeth (Cymru)

At certain times the Assembly’s Presiding Officer holds a ballot to decide which Assembly Member, other than a member of the Welsh Government, may try to get the Assembly to agree to introduce a Bill.
O bryd i'w gilydd, rhaid i'r Llywydd gynnal balot i benderfynu ar enw Aelod, heblaw aelod o'r Llywodraeth, a gaiff ofyn am gytundeb y Cynulliad i gyflwyno Bil.

Bridgend’s elderly and disabled residents still waiting on assisted rubbish collection | Mae trigolion henoed ac anabl Pen-y-bont ar Ogwr dal i aros am gasgliad cymorthedig sbwriel

Welsh Conservative councillors in Bridgend, backed by Regional AM Suzy Davies, are calling for action after discovering that more than a hundred elderly and disabled people are waiting to be assessed before they can get help with their rubbish and recycling collections.
Mae cynghorwyr Ceidwadwyr Cymreig ym Mhen-y-bont ar Ogwr, gyda chefnogaeth yr AC Rhanbarthol, Suzy Davies, yn galw am weithredu ar ôl darganfod bod mwy na chant o bobl oedrannus a phobl anabl yn aros i gael eu hasesu cyn y gallant gael help gyda'u casgliadau sbwriel ac ailgylchu.

Welsh Government job claims over £1m film studio deal “grossly exaggerated”, says Suzy Davies AM | Mae hawliadau swyddi Llywodraeth Cymru dros ddelio â stiwdio ffilm dros £1m "yn ormodol iawn" meddai Suzy Davies AC

The Welsh Government “grossly exaggerated” the economic potential of a £1m deal struck with an international film company, a Welsh Conservative AM has said.
Mae Llywodraeth Cymru "wedi gorliwio'n ormodol" y potensial economaidd o ddelio â £1m gyda chwmni ffilm ryngwladol, meddai AC Ceidwadol Cymru.