News

Cockett underground cable refurbishment | Adnewyddu cebl tanddaearol Cocyd

Western Power Distribution need to refurbish an existing 132,000 volt (132kV) cable which runs underground along the A4216 - Cockett Road, in Cockett, Swansea.
Mae angen i Western Power Distribution i ailwampio cebl presennol 132,000 folt (132kV) sy'n rhedeg o dan y ddaear ar hyd y A4216 - Ffordd y Cocyd, yn Cocyd, Abertawe.

Out & About: 17 - 23 July

Friday 21st July: Suzy is visiting a pharmacy in Bridgend to find out more about the services they offer and work they do. She is following this up with meetings with local groups and representatives for Bridgend to discuss the town's economy and regeneration

AM backs student home restriction plans | AC yn cefnogi cynlluniau i gyfyngu ar dai myfyrwyr

Regional AM Suzy Davies has welcomed proposed changes to new planning guidance that would see tighter restrictions being imposed on the number of houses that can be turned into student accommodation in Swansea.
AC rhanbarthol Suzy Davies wedi croesawu newidiadau arfaethedig i ganllawiau cynllunio newydd a fyddai'n gweld cyfyngiadau llymach yn cael eu gosod ar y nifer o dai y gellir eu troi'n llety i fyfyrwyr yn Abertawe.

Plans to boost Welsh medium education must ‘take local communities with them’ | Rhaid i gynlluniau i roi hwb i addysg Gymraeg 'cymryd cymunedau lleol gyda nhw'

Welsh Conservatives are warning the Welsh Government to “take local communities with them” as they proceed with plans to expand Welsh medium education by a third over the next 14 years.
Mae'r Ceidwadwyr Cymreig yn rhybuddio Llywodraeth Cymru i "gymryd cymunedau lleol gyda nhw" wrth iddynt fwrw ymlaen â chynlluniau i ehangu addysg cyfrwng Cymraeg o draean dros y 14 mlynedd nesaf.

Out & About: 10 - 16 July

Thursday 13th July: Suzy is meeting with Swansea University to explore their ARCH project

Out & About: 3 - 9 July

Monday 3rd July: Asthe Shadow Minister for Social Services, Suzy us taking part in a cross party discussion on social services in the Assembly's Pierhead Building

AM marks carers week | AC yn dathlu wythnos gofalwyr

Carers week was marked in Bridgend by a special event organised by Bridgend Carers Centre which brought together a number of organisations able to offer help and advice.
Cafodd wythnos Gofalwyr ei nodi ym Mhenybont ar Ogwr gyda digwyddiad arbennig a drefnwyd gan Ganolfan Gofalwyr Pen-y-Bont a ddaeth â nifer o sefydliadau gyda'i gilydd i gynnig cymorth a chyngor.

Out & About: 26 June - 2 July

Monday 26th - Tuesday 27th June: As a member of the Assembly's Brexit Committee, Suzy is meeting with officials and polticians at the European Parliament