Local bus questions to be answered | Cwestiynau bws lleol i'w hateb

Date
Friday, 17th February 2017

Local residents have the opportunity to discuss their local bus services with the powers that be this week.

Regional AM Suzy Davies has teamed up with Bus Users Cymru , the body that represents bus users and their needs, to bring residents of Pontarddulais and the surrounding areas together with representatives of two local authorities.

In attendance will be a representative from Bus Users Cymru, bus service provider First Cymru, transport officers from both Carmarthenshire County Council and the City & County of Swansea, and Traveline Cymru.

Bus Users Cymru are a group that represents residents from across Wales and which puts the needs of passengers at the heart of everything they do.

The information drop-in session will be held this Friday 17th February at Pontarddulais Institute Hall, 45 St Teilo Street, Pontarddulais, SA4 8SY from 2:30pm – 4:30pm

Welsh Conservative Suzy Davies AM said: “Residents have been in touch with me voicing their concern their bus services being cut and changes being made to services in the Pontarddulais area."

“I have had a number of meetings with Bus Users Cymru about this and so I am pleased to be able to team up with them and other organisations to bring residents the most up to date information about how they can raise concerns with the right people."

No appointment is required for the meeting and all residents from both the Swansea and Carmarthenshire areas are welcome to attend the drop in session.

 

Mae trigolion lleol yn cael y cyfle i drafod eu gwasanaethau bws lleol gyda'r pwerau sydd yn yr wythnos hon.

Rhanbarthol AC Suzy Davies wedi ymuno â Bus Users Cymru, y corff sy'n cynrychioli defnyddwyr bysiau a'u hanghenion, i ddod â thrigolion Pontarddulais a'r ardaloedd cyfagos, ynghyd â chynrychiolwyr o ddau awdurdod lleol.

Yn bresennol bydd cynrychiolydd o Bus Users Cymru, darparwr gwasanaeth bws First Cymru, swyddogion trafnidiaeth o'r ddau Gyngor Sir Caerfyrddin a Dinas a Sir Abertawe, a Traveline Cymru.

Defnyddwyr Bysiau Cymru yn grŵp sy'n cynrychioli trigolion o bob rhan o Gymru ac sy'n rhoi anghenion teithwyr wrth wraidd popeth a wnânt.

Bydd y sesiwn galw i mewn gwybodaeth yn cael ei chynnal ar Ddydd Gwener, 17eg Chwefror yn Neuadd Pontarddulais Institute, 45 Heol Teilo, Pontarddulais, SA4 8SY o 2:30-4:30

Dywedodd Suzy Ceidwadwyr Cymreig Davies AC: "Mae preswylwyr wedi cysylltu â mi lleisio eu pryderon eu gwasanaethau bws yn cael eu torri a newidiadau sy'n cael eu gwneud i wasanaethau yn ardal Pontarddulais".

"Rwyf wedi cael nifer o gyfarfodydd gyda Bus Users Cymru ynglŷn â hyn ac felly rwy'n falch o allu ymuno â hwy a sefydliadau eraill i ddod â thrigolion mwyaf wybodaeth ddiweddaraf am sut y gallant godi pryderon gyda'r bobl iawn" .

Nid oes angen apwyntiad ar gyfer y cyfarfod ac mae croeso i fynychu'r sesiwn galw heibio holl breswylwyr o'r ddwy ardaloedd Abertawe a Sir Gaerfyrddin.