Shadow Secretary | Ysgrifennydd yr Wrthblaid

Suzy Davies is the Shadow Cabinet Secretary for Education & Welsh Language.

Suzy Davies yw'r Ysgrifennydd Cabinet yr Wrthblaid dros Addysg a'r Iaith Gymraeg.

News

AM backs Community Pharmacies | AC yn cefnogi Fferyllwyr Lleol

Regional AM Suzy Davies has backed a new drive to enable pharmacists to do more work with patients as part of a move to relieve pressure on hard-pressed family doctors.
AC rhanbarthol Suzy Davies wedi cefnogi ymgyrch newydd i alluogi fferyllwyr i wneud mwy o waith gyda chleifion fel rhan o symudiad i leihau'r pwysau ar feddygon teulu dan bwysau.

TATA announcement welcomed | Croesawyd cyhoeddiad TATA

Commenting on news that a deal has been secured to keep Port Talbot steelworks open, South Wales West AM – Suzy Davies – said: “Clearly 2016 has been an extremely tough time for the Port Talbot area, and I’m delighted that as we approach the new year the picture looks much more positive.
Wrth sôn am y newyddion bod ctundeb wedi cael ei sicrhau i gadw gwaith dur Port Talbot ar agor, dywed – AC De Orllewin Cymru - Suzy Davies: "Yn amlwg mae 2016 wedi bod yn gyfnod anodd iawn i'r ardal Port Talbot, ac rwy'n falch iawn bod wrth i ni nesáu at flwyddyn newydd mae’r darlun yn edrych yn llawer mwy cadarnhaol.

Welsh businesses “absolutely key and essential” to achieving 1 million Welsh speakers target | Busnesau Cymru yn “gwbl allweddol a hanfodol” i gyflawni’r targed o filiwn o siaradwyr Cymraeg

Welsh Conservatives today secured assurances from the Welsh Government that businesses had a “key” and “essential” role going forward in helping to achieve its manifesto target of one million Welsh speakers by 2050.
Heddiw, cafodd y Ceidwadwyr Cymreig sicrwydd gan Lywodraeth Cymru bod gan fusnesau gyfraniad “allweddol” a “hanfodol” i’w wneud i helpu i gyflawni ei tharged maniffesto o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

Swansea Central: Have Your Say | Canol Abertawe: Dweud eich Dweud

On Monday 21st November 2016 the consultation for "Swansea Central" was launched.

The project, which plans to redevelop parts of Swansea, including the St Davids site, the LC car park area, and the south side of Oystermouth Road, has been called "Swansea Central" and is open you to have your say o what you would
like to see.

Ar ddydd Llun 21 Tachwedd, 2016 gaeth yr ymgynghoriad ar gyfer "Canol Abertawe" ei lansio.

Nod y prosiect, a oedd yn bwriadu ailddatblygu rhannau o Abertawe, gan gynnwys safle Tyddewi, ardal y maes parcio LC, ac ochr ddeheuol Heol Ystumllwynarth, wedi cael ei alw "Ganolog Abertawe" ac mae ar agor i chi gael dweud eich dweud o beth y byddech yn hoffi gweld.

Dementia Strategy for Wales | Strategaeth Dementia Cymru

The Welsh Government is planning a new Dementia Strategy for Wales.
You have the opportunity to have your say on the things that are important to you about living with Dementia and what you want to see in the Wales Dementia Strategy.
Alzheimer’s Society and DEEP are working together to include you.
Mae Llywodraeth Cymru yn cynllunio Strategaeth Dementia newydd ar gyfer Cymru.
Dyma gyfle ichi ddweud eich dweud am y pethau sy’n bwysig I chi o ran byw gyda dementia a beth hoffech chi ei weld yn Strategaeth Dementia Cymru.
Mae Cymdeithas Alzheimer’s Cymru a DEEP yn gweithio gyda’I gilydd I’ch cynnwys chi.

Welsh NHS sees 30% cut in bed numbers under Welsh Labour Government | GIG Cymru yn gweld toriad o 30% mewn nifer o welyau o dan Llywodraeth Cymru

Regional AM Suzy Davies has condemned Welsh Labour’s handling of the NHS after figures were released showing that there has been a cut of 30 per cent in bed numbers in the past twenty years.
AC rhanbarthol Suzy Davies wedi condemnio trin Llafur Cymru y GIG ar ôl y ffigurau eu rhyddhau yn dangos y bu gostyngiad o 30 y cant yn nifer y gwelyau yn yr ugain mlynedd diwethaf.

Welsh Language Strategy | Strategaeth y Gymraeg

Welsh Government are consulting on the draft strategy to create a million Welsh speakers by 2050 which includes 6 strategic areas of development.

Mae'r Llywodraeth Cymru yn cynnal ymgynghoriad ar y strategaeth ddrafft i greu un miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 ac mae’n cynnwys 6 maes datblygu strategol sef.

Priorities for the Culture, Welsh Language & Communications Committee | Blaenoriaethau ar gyfer y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu a'r Iaith Gymraeg

One of the Assembly Committees that I am a member of; the Culture, Welsh Language & Communications Committee; is holding a consultation the find out what you would like to see it investigate and discuss during the next five years.

Un o Bwyllgorau'r Cynulliad fy mod i'n aelod o; Diwylliant, Iaith Gymraeg a Chyfathrebu; yn cynnal ymgynghoriad i ganfod beth yr hoffech ei weld yn ymchwilio ac yn trafod yn ystod y pum mlynedd nesaf.