Shadow Secretary | Ysgrifennydd yr Wrthblaid

Suzy Davies is the Shadow Cabinet Secretary for Education & Welsh Language.

Suzy Davies yw'r Ysgrifennydd Cabinet yr Wrthblaid dros Addysg a'r Iaith Gymraeg.

News

Priorities for the Culture, Welsh Language & Communications Committee | Blaenoriaethau ar gyfer y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu a'r Iaith Gymraeg

One of the Assembly Committees that I am a member of; the Culture, Welsh Language & Communications Committee; is holding a consultation the find out what you would like to see it investigate and discuss during the next five years.

Un o Bwyllgorau'r Cynulliad fy mod i'n aelod o; Diwylliant, Iaith Gymraeg a Chyfathrebu; yn cynnal ymgynghoriad i ganfod beth yr hoffech ei weld yn ymchwilio ac yn trafod yn ystod y pum mlynedd nesaf.

‘Tipyn Bach’ scheme could stimulate use of Welsh | Gallai cynllun ‘Tipyn Bach’ ysgogi defnydd o’r Gymraeg

With the Eisteddfod underway, Shadow Secretary for the Welsh language Suzy Davies AM has said that unless children in Welsh-medium primary schools in areas where less Welsh is spoken hear the language used in everyday life, they will be reluctant to use it themselves. Â’r Eisteddfod wedi cychwyn, dywedodd Ysgrifennydd yr Wrthblaid dros y Gymraeg Suzy Davies AC, oni bai bod plant mewn ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg mewn ardaloedd lle na siaredir y Gymraeg mor aml yn clywed yr iaith yn cael ei defnyddio mewn bywyd bob dydd, fe fyddan nhw’n fwy cyndyn i ddefnyddio’r iaith eu hunain. 

"Disappointing" that Welsh Government fail to agree plan to save local business | "Siomedig" bod Llywodraeth Cymru yn methu cytuno cynllun i arbed busnes lleol

Last week Fairwood Fabrications has ceased trading with the loss of 66 jobs.   The Port Talbot based company had already lost 250 jobs in January of this year due to, it claims, uncertainty around the steel industry.Yr wythnos diwethaf Fairwood Fabrications wedi rhoi'r gorau i fasnachu gan golli 66 o swyddi.Mae'r cwmni o Bort Talbot eisoes wedi colli 250 o swyddi ym mis Ionawr eleni oherwydd, mae'n honni, ansicrwydd o amgylch y diwydiant dur.