Shadow Secretary | Ysgrifennydd yr Wrthblaid

Suzy Davies is the Shadow Cabinet Secretary for Education & Welsh Language.

Suzy Davies yw'r Ysgrifennydd Cabinet yr Wrthblaid dros Addysg a'r Iaith Gymraeg.

News

Concern as “vast swathe” of Wales’ workforce “side-lined” by £3M Welsh language scheme | Pryder fel "rhan helaeth" o weithlu Cymru "ol-feddwl" yn ôl cynllun £3M iaith Gymraeg

Three million pounds will be allocated to the National Centre for Learning Welsh in order to boost the use of Welsh in the workplace, the Welsh Government announced today – a move welcomed by Suzy Davies AM, who also expressed concerns.
Bydd tair miliwn o bunnoedd yn cael eu dyrannu i'r Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Dysgu Cymraeg er mwyn rhoi hwb i'r defnydd o'r Gymraeg yn y gweithle, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru heddiw - symudiad groesawu gan Suzy Davies AC, a fynegodd bryderon hefyd.

Action over Lagoon Marine Licence called for | Galw am weithredu dros Drwydded Forol Lagŵn

Regional AM Suzy Davies has attacked the Welsh Labour Government and Natural Resources Wales for failing to progress the granting of the marine licence needed before the Swansea Tidal Lagoon can be built – despite her raising concerns about delay more than 16 months ago.
AC Rhanbarthol Suzy Davies wedi ymosod ar y Llywodraeth Lafur Cymru ac Adnoddau Naturiol Cymru am fethu symud ymlaen gyda'r caniatáu'r drwydded forol sydd ei angen cyn y gall y Llanw Lagŵn Abertawe yn cael eu hadeiladu - er gwaethaf ei phryderon godi am oedi yn fwy na 16 mis yn ôl.

“Arrogant” Welsh Government questioned over £2 million M4 project | “Drahaus" cwestiynu Llywodraeth Cymru dros £2 filiwn prosiect yr M4

Regional AM Suzy Davies has accused Welsh Labour ministers of pig-headed arrogance after it was revealed that they wasted more than £2 million on the part-time closure of Junction 41 of the M4 in Port Talbot.
AC Rhanbarthol Suzy Davies wedi cyhuddo weinidogion Llafur Cymru o haerllugrwydd pennawd-mochyn ar ôl iddi ddod i'r amlwg eu bod yn gwastraffu dros £ 2 filiwn trwy gau Cyffordd 41 yr M4 ym Mhort Talbot yn rhan-amser.

Welsh language standards need less red tape, and must change to support a rise in speakers | Mae angen llai o fiwrocratiaeth i safonau iaith Gymraeg, a rhaid newid er mwyn cefnogi cynnydd mewn siaradwyr

Welsh Conservatives have welcomed a review into the Welsh language standards law, but cautioned that while cutting red tape was necessary, it should not diminish the rights of Welsh speakers.
Ceidwadwyr Cymreig wedi croesawu adolygiad o'r gyfraith safonau iaith Gymraeg, ond rhybuddiodd fod tra'n cwtogi biwrocratiaeth yn angenrheidiol, ni ddylai leihau hawliau siaradwyr Cymraeg.

£10m social care funding boost exposes “inadequacy” of original budget, say Welsh Conservatives | £10m hwb ariannu gofal cymdeithasol yn datgelu "annigonol" o gyllideb wreiddiol, dywed y Ceidwadwyr Cymreig

Welsh Conservatives have welcomed the Welsh Government’s £10m boost to social care funding, but said it “exposed the inadequacy” of the original budget allocation.
Mae’r Ceidwadwyr Cymreig wedi croesawu hwb o £10m gan Lywodraeth Cymru i ariannu gofal cymdeithasol, ond dywedodd ei fod yn "agored y annigonolrwydd" y dyraniad cyllideb wreiddiol.