Shadow Secretary | Ysgrifennydd yr Wrthblaid

Suzy Davies is the Shadow Cabinet Secretary for Education & Welsh Language.

Suzy Davies yw'r Ysgrifennydd Cabinet yr Wrthblaid dros Addysg a'r Iaith Gymraeg.

News

Plans to boost Welsh medium education must ‘take local communities with them’ | Rhaid i gynlluniau i roi hwb i addysg Gymraeg 'cymryd cymunedau lleol gyda nhw'

Welsh Conservatives are warning the Welsh Government to “take local communities with them” as they proceed with plans to expand Welsh medium education by a third over the next 14 years.
Mae'r Ceidwadwyr Cymreig yn rhybuddio Llywodraeth Cymru i "gymryd cymunedau lleol gyda nhw" wrth iddynt fwrw ymlaen â chynlluniau i ehangu addysg cyfrwng Cymraeg o draean dros y 14 mlynedd nesaf.

AM marks carers week | AC yn dathlu wythnos gofalwyr

Carers week was marked in Bridgend by a special event organised by Bridgend Carers Centre which brought together a number of organisations able to offer help and advice.
Cafodd wythnos Gofalwyr ei nodi ym Mhenybont ar Ogwr gyda digwyddiad arbennig a drefnwyd gan Ganolfan Gofalwyr Pen-y-Bont a ddaeth â nifer o sefydliadau gyda'i gilydd i gynnig cymorth a chyngor.