Shadow Secretary | Ysgrifennydd yr Wrthblaid

Suzy Davies is the Shadow Secretary for Social Services, Culture, and Welsh Language.

Suzy Davies yw'r Ysgrifennydd Cysgodol dros Wasanaethau Cymdeithasol, Diwylliant, a'r Iaith Gymraeg.

News

Swansea Parkway Station | Gorsaf Parcffordd Abertawe

As your Welsh Conservative Assembly Member for South Wales West, I want the Swansea Bay Regional City Deal to work and work well.
Fel eich Aelod Cynulliad Ceidwadol dros Orllewin De Cymru, rwyf am sicrhau bod Bargen Ddinesig Bae Abertawe yn llwyddo.

Budget cuts “double hammer blow” to councils struggling to finance children in care, says Conservative | Toriadau yn y gyllideb yn "chwythu morthwyl dwbl" i gynghorau sy'n ymdrechu i gyllido plant mewn gofal, meddai'r Ceidwadwyr

New figures reported by BBC show Welsh Councils’ overall spend on looked-after children trebled from £76m in 2001/02 to £256m in 2016/17.
Mae ffigyrau newydd a adroddwyd gan y BBC yn dangos bod gwariant cyffredinol Cynghorau Cymru ar blant sy'n derbyn gofal wedi treblu o £76m yn 2001/02 i £256m yn 2016/17.

AM recognises need for more support for young carers in schools | Mae AC yn cydnabod bod angen mwy o gefnogaeth i ofalwyr ifanc mewn ysgolion

Carers Trust Wales is delighted that a Statement of Opinion tabled by Suzy Davies AM has resulted in more than a third of Assembly Members supporting calls for all schools to be encouraged to improve identification, support and outcomes for young carers.
Mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru wrth ei fodd fod Datganiad o Farn a gyflwynwyd gan Suzy Davies AC wedi arwain at fwy na thraean o Aelodau'r Cynulliad yn cefnogi galwadau i bob ysgol gael ei annog i wella adnabod, cefnogaeth a chanlyniadau i ofalwyr ifanc.

Welsh Government job claims over £1m film studio deal “grossly exaggerated”, says Suzy Davies AM | Mae hawliadau swyddi Llywodraeth Cymru dros ddelio â stiwdio ffilm dros £1m "yn ormodol iawn" meddai Suzy Davies AC

The Welsh Government “grossly exaggerated” the economic potential of a £1m deal struck with an international film company, a Welsh Conservative AM has said.
Mae Llywodraeth Cymru "wedi gorliwio'n ormodol" y potensial economaidd o ddelio â £1m gyda chwmni ffilm ryngwladol, meddai AC Ceidwadol Cymru.