Shadow Secretary | Ysgrifennydd yr Wrthblaid

Suzy Davies is the Shadow Secretary for Social Services, Culture, and Welsh Language.

Suzy Davies yw'r Ysgrifennydd Cysgodol dros Wasanaethau Cymdeithasol, Diwylliant, a'r Iaith Gymraeg.

News

Welsh Conservatives announce plans to help young carers stay in education and training | Ceidwadwyr Cymreig yn cyhoeddi cynlluniau i helpu gofalwyr ifanc i aros mewn addysg a hyfforddiant

Welsh Conservatives have announced plans for a new grant to help address the financial pressures that force many young adult carers to drop out of education and training.
Mae’r Ceidwadwyr Cymreig wedi cyhoeddi cynlluniau am grant newydd i helpu i leddfu’r pwysau ariannol sy’n gorfodi llawr o oedolion ifanc sy’n ofalwyr i roi’r gorau i addysg a hyfforddiant.

Out & About: 4 - 10 June

Monday 4th June: As Welsh Conservative spokesperson for Social Services, Suzy is launching the Young Adult Carers Futures Grant with Carmarthenshire Carers Trust

Welsh Government must tackle reasons why NHS staff reluctant to come to Wales | Angen Lywodraeth Cymru fynd i'r afael â'r rhesymau pam mae staff y GIG yn amharod i ddod i Gymru

A report released by the Board of Community Health Councils in Wales on Thursday 10th May 2018 revealed that people in Wales waiting for NHS treatment are at risk of long term reliance on painkillers, mental health problems, unemployment and family breakdown.
Yn sgil adroddiad a gyhoeddwyd gan Fwrdd Cynghorau Iechyd Cymuned Cymru ddydd Iau 10 Mai 2018, gwelwyd bod pobl yng Nghymru sy’n aros am driniaeth y GIG mewn perygl o ddibyniaeth hirdymor ar boenladdwyr, problemau iechyd meddwl, diweithdra a chwalfa deuluol.