Shadow Secretary | Ysgrifennydd yr Wrthblaid

Suzy Davies is the Shadow Secretary for Social Services, Culture, and Welsh Language.

Suzy Davies yw'r Ysgrifennydd Cysgodol dros Wasanaethau Cymdeithasol, Diwylliant, a'r Iaith Gymraeg.

News

Swansea Parkway Station | Gorsaf Parcffordd Abertawe

As your Welsh Conservative Assembly Member for South Wales West, I want the Swansea Bay Regional City Deal to work and work well.
Fel eich Aelod Cynulliad Ceidwadol dros Orllewin De Cymru, rwyf am sicrhau bod Bargen Ddinesig Bae Abertawe yn llwyddo.

Welsh Conservative response to the review into the future of S4C | Ymateb y Ceidwadwyr Cymreig i’r adolygiad i ddyfodol S4C

Commenting on the independent review into the future of S4C, and the publication of the UK Government’s response, Welsh Conservative Shadow Secretary for Culture and Broadcasting, Suzy Davies AM, said: “First and foremost, I am delighted that the remit has been extended to allow S4C to spread its wings effectively into the digital age, chiming with the view of the Assembly’s Culture and Welsh Language committee.
Wrth roi sylwadau ar yr adolygiad annibynnol i ddyfodol S4C, a chyhoeddiad ymateb Llywodraeth y DU, meddai Suzy Davies AC, Ysgrifennydd Diwylliant a Darlledu’r Wrthblaid y Ceidwadwyr Cymreig: “Yn gyntaf a phwysicaf oll, rwy’n falch iawn bod y cylch gwaith wedi’i ymestyn fel y gall S4C ledaenu ei gorwelion yn effeithiol yn yr oes ddigidol, yn unol â barn pwyllgor Diwylliant a’r Gymraeg y Cynulliad.

National Museum Wales boss under fire for “rant against Britishness” at Visit Britain event | Rheolwr Amgueddfa Cymru dan y lach am “refru yn erbyn Prydeindod” mewn digwyddiad Visit Britain

The boss of Wales’ national museum has come under fire from an Assembly Member for his “rant against Britishness” made at a Visit Britain event.
Mae rheolwr amgueddfa Cymru wedi dod dan y lach gan Aelod Cynulliad am “refru yn erbyn Prydeindod” yn ystod digwyddiad Visit Britain.

Budget cuts “double hammer blow” to councils struggling to finance children in care, says Conservative | Toriadau yn y gyllideb yn "chwythu morthwyl dwbl" i gynghorau sy'n ymdrechu i gyllido plant mewn gofal, meddai'r Ceidwadwyr

New figures reported by BBC show Welsh Councils’ overall spend on looked-after children trebled from £76m in 2001/02 to £256m in 2016/17.
Mae ffigyrau newydd a adroddwyd gan y BBC yn dangos bod gwariant cyffredinol Cynghorau Cymru ar blant sy'n derbyn gofal wedi treblu o £76m yn 2001/02 i £256m yn 2016/17.

AM recognises need for more support for young carers in schools | Mae AC yn cydnabod bod angen mwy o gefnogaeth i ofalwyr ifanc mewn ysgolion

Carers Trust Wales is delighted that a Statement of Opinion tabled by Suzy Davies AM has resulted in more than a third of Assembly Members supporting calls for all schools to be encouraged to improve identification, support and outcomes for young carers.
Mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru wrth ei fodd fod Datganiad o Farn a gyflwynwyd gan Suzy Davies AC wedi arwain at fwy na thraean o Aelodau'r Cynulliad yn cefnogi galwadau i bob ysgol gael ei annog i wella adnabod, cefnogaeth a chanlyniadau i ofalwyr ifanc.