Shadow Secretary | Ysgrifennydd Cysgodol

Suzy Davies is the Shadow Secretary for Social Services, Culture, and Welsh Language.

Suzy Davies yw'r Ysgrifennydd Cysgodol dros Wasanaethau Cymdeithasol, Diwylliant, a'r Iaith Gymraeg.

News

Welsh Government job claims over £1m film studio deal “grossly exaggerated”, says Suzy Davies AM | Mae hawliadau swyddi Llywodraeth Cymru dros ddelio â stiwdio ffilm dros £1m "yn ormodol iawn" meddai Suzy Davies AC

The Welsh Government “grossly exaggerated” the economic potential of a £1m deal struck with an international film company, a Welsh Conservative AM has said.
Mae Llywodraeth Cymru "wedi gorliwio'n ormodol" y potensial economaidd o ddelio â £1m gyda chwmni ffilm ryngwladol, meddai AC Ceidwadol Cymru.

Welsh Language Consultation | Ymgynghoriad Iaith Gymraeg

Welsh Government have published their White Paper called ‘Striking the right balance: proposals for a Welsh Language Bill’.
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi eu Papur Gwyn o'r enw 'Taro'r cydbwysedd cywir: cynigion ar gyfer Mesur Iaith Gymraeg'.

Plans to boost Welsh medium education must ‘take local communities with them’ | Rhaid i gynlluniau i roi hwb i addysg Gymraeg 'cymryd cymunedau lleol gyda nhw'

Welsh Conservatives are warning the Welsh Government to “take local communities with them” as they proceed with plans to expand Welsh medium education by a third over the next 14 years.
Mae'r Ceidwadwyr Cymreig yn rhybuddio Llywodraeth Cymru i "gymryd cymunedau lleol gyda nhw" wrth iddynt fwrw ymlaen â chynlluniau i ehangu addysg cyfrwng Cymraeg o draean dros y 14 mlynedd nesaf.

AM marks carers week | AC yn dathlu wythnos gofalwyr

Carers week was marked in Bridgend by a special event organised by Bridgend Carers Centre which brought together a number of organisations able to offer help and advice.
Cafodd wythnos Gofalwyr ei nodi ym Mhenybont ar Ogwr gyda digwyddiad arbennig a drefnwyd gan Ganolfan Gofalwyr Pen-y-Bont a ddaeth â nifer o sefydliadau gyda'i gilydd i gynnig cymorth a chyngor.