Local Economy | Economi Leol

Local businesses are integral to the economy of South Wales West. Welsh Conservatives are committed to supporting local and independent businesses and traders, along with larger infrastructure projects, to create and support more jobs.

Mae busnesau lleol yn hanfodol i'r economi De Orllewin Cymru. Mae Ceidwadwyr Cymreig yn ymroddedig i gefnogi busnesau a masnachwyr lleol ac annibynnol, law yn llaw gyda prosiectau seilwaith mawr, i greu a chefnogi mwy o swyddi.

News

Cockett underground cable refurbishment | Adnewyddu cebl tanddaearol Cocyd

Western Power Distribution need to refurbish an existing 132,000 volt (132kV) cable which runs underground along the A4216 - Cockett Road, in Cockett, Swansea.
Mae angen i Western Power Distribution i ailwampio cebl presennol 132,000 folt (132kV) sy'n rhedeg o dan y ddaear ar hyd y A4216 - Ffordd y Cocyd, yn Cocyd, Abertawe.

AM backs student home restriction plans | AC yn cefnogi cynlluniau i gyfyngu ar dai myfyrwyr

Regional AM Suzy Davies has welcomed proposed changes to new planning guidance that would see tighter restrictions being imposed on the number of houses that can be turned into student accommodation in Swansea.
AC rhanbarthol Suzy Davies wedi croesawu newidiadau arfaethedig i ganllawiau cynllunio newydd a fyddai'n gweld cyfyngiadau llymach yn cael eu gosod ar y nifer o dai y gellir eu troi'n llety i fyfyrwyr yn Abertawe.

Plans to boost Welsh medium education must ‘take local communities with them’ | Rhaid i gynlluniau i roi hwb i addysg Gymraeg 'cymryd cymunedau lleol gyda nhw'

Welsh Conservatives are warning the Welsh Government to “take local communities with them” as they proceed with plans to expand Welsh medium education by a third over the next 14 years.
Mae'r Ceidwadwyr Cymreig yn rhybuddio Llywodraeth Cymru i "gymryd cymunedau lleol gyda nhw" wrth iddynt fwrw ymlaen â chynlluniau i ehangu addysg cyfrwng Cymraeg o draean dros y 14 mlynedd nesaf.

AM backs Bridgend Conservative Councillors’ refuse and recycling calls | AC yn cefnogi galwadau ailgylchu a sbwriel gan Gynghorwyr Ceidwadol Pen-y-Bont

Regional AM Suzy Davies has backed the Bridgend County Borough Council’s Welsh Conservative group’s call for scrutiny of the way in which the new refuse and recycling contract is being operated.
AC rhanbarthol Suzy Davies wedi rhoi ei chefnoaeth i alwad grŵp Ceidwadwyr Cymreig ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr am graffu ar y ffordd mae'r sbwriel newydd a'r contract ailgylchu yn cael ei weithredu.

AM backs Pontarddulais Community Car scheme | AC yn cefnogi Cynllun Ceir Cymunedol Pontarddulais

Regional AM Suzy Davies has visited the Pontarddulais and District Community Car scheme which provides transport for older people and those in the town who are unwell or have disabilities.
Mae’r AC Rhanbarthol, Suzy Davies, wedi ymweld â chynllun Ceir Cymunedol Pontarddulais a’r Cylch sy’n darparu cludiant ar gyfer pobl hŷn neu drigolion y dref sy’n sâl neu sydd ag anabledd.