Local Economy | Economi Leol

Local businesses are integral to the economy of South Wales West. Welsh Conservatives are committed to supporting local and independent businesses and traders, along with larger infrastructure projects, to create and support more jobs.

Mae busnesau lleol yn hanfodol i'r economi De Orllewin Cymru. Mae Ceidwadwyr Cymreig yn ymroddedig i gefnogi busnesau a masnachwyr lleol ac annibynnol, law yn llaw gyda prosiectau seilwaith mawr, i greu a chefnogi mwy o swyddi.

News

AM backs Mumbles residents | AC yn cefnogi trigolion Mwmbwls

I recently visited a site in Higher Lane, Mumbles, accompanied by Welsh Conservative Oystermouth Councillor Myles Langstone.
Yr wyf wedi ymweld â safle Higher Lane, Mwmbwls, yn ddiweddar ynghyd â Chynghorwyr Ceidwadwyr Cymreig Oystermouth Myles Langstone.

Bridgend’s elderly and disabled residents still waiting on assisted rubbish collection | Mae trigolion henoed ac anabl Pen-y-bont ar Ogwr dal i aros am gasgliad cymorthedig sbwriel

Welsh Conservative councillors in Bridgend, backed by Regional AM Suzy Davies, are calling for action after discovering that more than a hundred elderly and disabled people are waiting to be assessed before they can get help with their rubbish and recycling collections.
Mae cynghorwyr Ceidwadwyr Cymreig ym Mhen-y-bont ar Ogwr, gyda chefnogaeth yr AC Rhanbarthol, Suzy Davies, yn galw am weithredu ar ôl darganfod bod mwy na chant o bobl oedrannus a phobl anabl yn aros i gael eu hasesu cyn y gallant gael help gyda'u casgliadau sbwriel ac ailgylchu.

Welsh Government job claims over £1m film studio deal “grossly exaggerated”, says Suzy Davies AM | Mae hawliadau swyddi Llywodraeth Cymru dros ddelio â stiwdio ffilm dros £1m "yn ormodol iawn" meddai Suzy Davies AC

The Welsh Government “grossly exaggerated” the economic potential of a £1m deal struck with an international film company, a Welsh Conservative AM has said.
Mae Llywodraeth Cymru "wedi gorliwio'n ormodol" y potensial economaidd o ddelio â £1m gyda chwmni ffilm ryngwladol, meddai AC Ceidwadol Cymru.