Local Economy | Economi Leol

Local businesses are integral to the economy of South Wales West. Welsh Conservatives are committed to supporting local and independent businesses and traders, along with larger infrastructure projects, to create and support more jobs.

Mae busnesau lleol yn hanfodol i'r economi De Orllewin Cymru. Mae Ceidwadwyr Cymreig yn ymroddedig i gefnogi busnesau a masnachwyr lleol ac annibynnol, law yn llaw gyda prosiectau seilwaith mawr, i greu a chefnogi mwy o swyddi.

News

AM calls on Welsh Government to make CCTV in abattoirs compulsory | AC yn galw ar Lywodraeth Cymru trwy wneud gosod CCTV ym mhob lladd-dai yn orfodol

A farmer's wife who is also an Assembly member is urging Welsh Government to sign up to Welsh Conservative policy by making the installation of CCTV cameras in all abattoirs compulsory.
Mae gwraig ffermwr sydd hefyd yn aelod o'r Cynulliad yn annog Llywodraeth Cymru i ymuno â pholisi Ceidwadwyr Cymreig trwy wneud gosod camerâu CCTV ym mhob lladd-dai yn orfodol.

AM condemns HSBC | AC yn condemio HSBC

Regional AM Suzy Davies has condemned HSBC bank for leaving its former branch in Maesteg’s main street as a blank frontage when promises were made that artwork would be installed.
Mae AC rhanbarthol Suzy Davies wedi condemnio banc HSBC am adael ei gyn gangen ym mhrif stryd Maesteg fel ffryntiad gwag pan addewyd y byddai gwaith celf yn cael ei osod.

AM backs Mumbles residents | AC yn cefnogi trigolion Mwmbwls

I recently visited a site in Higher Lane, Mumbles, accompanied by Welsh Conservative Oystermouth Councillor Myles Langstone.
Yr wyf wedi ymweld â safle Higher Lane, Mwmbwls, yn ddiweddar ynghyd â Chynghorwyr Ceidwadwyr Cymreig Oystermouth Myles Langstone.

Bridgend’s elderly and disabled residents still waiting on assisted rubbish collection | Mae trigolion henoed ac anabl Pen-y-bont ar Ogwr dal i aros am gasgliad cymorthedig sbwriel

Welsh Conservative councillors in Bridgend, backed by Regional AM Suzy Davies, are calling for action after discovering that more than a hundred elderly and disabled people are waiting to be assessed before they can get help with their rubbish and recycling collections.
Mae cynghorwyr Ceidwadwyr Cymreig ym Mhen-y-bont ar Ogwr, gyda chefnogaeth yr AC Rhanbarthol, Suzy Davies, yn galw am weithredu ar ôl darganfod bod mwy na chant o bobl oedrannus a phobl anabl yn aros i gael eu hasesu cyn y gallant gael help gyda'u casgliadau sbwriel ac ailgylchu.