Local Economy | Economi Leol

Local businesses are integral to the economy of South Wales West. Welsh Conservatives are committed to supporting local and independent businesses and traders, along with larger infrastructure projects, to create and support more jobs.

Mae busnesau lleol yn hanfodol i'r economi De Orllewin Cymru. Mae Ceidwadwyr Cymreig yn ymroddedig i gefnogi busnesau a masnachwyr lleol ac annibynnol, law yn llaw gyda prosiectau seilwaith mawr, i greu a chefnogi mwy o swyddi.

News

National Museum Wales boss under fire for “rant against Britishness” at Visit Britain event | Rheolwr Amgueddfa Cymru dan y lach am “refru yn erbyn Prydeindod” mewn digwyddiad Visit Britain

The boss of Wales’ national museum has come under fire from an Assembly Member for his “rant against Britishness” made at a Visit Britain event.
Mae rheolwr amgueddfa Cymru wedi dod dan y lach gan Aelod Cynulliad am “refru yn erbyn Prydeindod” yn ystod digwyddiad Visit Britain.

Swansea Parkway Station | Gorsaf Parcffordd Abertawe

As your Welsh Conservative Assembly Member for South Wales West, I want the Swansea Bay Regional City Deal to work and work well.
Fel eich Aelod Cynulliad Ceidwadol dros Orllewin De Cymru, rwyf am sicrhau bod Bargen Ddinesig Bae Abertawe yn llwyddo.

Cefn Glas Post Office proposals | Cynigion Swyddfa Bost Cefn Glas

The Post Office have started a consultation with proposals to move the Cefn Glas branch to a new premises and, in doing so, modernise the branch.
Mae'r Swyddfa Bost wedi dechrau ymgynghori â chynigion i symud cangen Cefn Glas i safle newydd ac, wrth wneud hynny, moderneiddio'r gangen.