Local Economy | Economi Leol

Local businesses are integral to the economy of South Wales West. Welsh Conservatives are committed to supporting local and independent businesses and traders, along with larger infrastructure projects, to create and support more jobs.

Mae busnesau lleol yn hanfodol i'r economi De Orllewin Cymru. Mae Ceidwadwyr Cymreig yn ymroddedig i gefnogi busnesau a masnachwyr lleol ac annibynnol, law yn llaw gyda prosiectau seilwaith mawr, i greu a chefnogi mwy o swyddi.

News

Welsh Conservative response to the review into the future of S4C | Ymateb y Ceidwadwyr Cymreig i’r adolygiad i ddyfodol S4C

Commenting on the independent review into the future of S4C, and the publication of the UK Government’s response, Welsh Conservative Shadow Secretary for Culture and Broadcasting, Suzy Davies AM, said: “First and foremost, I am delighted that the remit has been extended to allow S4C to spread its wings effectively into the digital age, chiming with the view of the Assembly’s Culture and Welsh Language committee.
Wrth roi sylwadau ar yr adolygiad annibynnol i ddyfodol S4C, a chyhoeddiad ymateb Llywodraeth y DU, meddai Suzy Davies AC, Ysgrifennydd Diwylliant a Darlledu’r Wrthblaid y Ceidwadwyr Cymreig: “Yn gyntaf a phwysicaf oll, rwy’n falch iawn bod y cylch gwaith wedi’i ymestyn fel y gall S4C ledaenu ei gorwelion yn effeithiol yn yr oes ddigidol, yn unol â barn pwyllgor Diwylliant a’r Gymraeg y Cynulliad.

Disabled parking rethink urged | Annog ailystyried trefniadau parcio anabl

Calls are being made for Bridgend County Borough Council to rethink their highways policy after disabled bays were left blocked off during roadworks.
Mae galw ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i ailystyried eu polisi priffyrdd ar ôl i lefydd parcio anabl gael eu cau i ffwrdd yn ystod gwaith ffyrdd.

International Women’s Day 2018: Tackling Gender Stereotypes

International Women’s Day was first celebrated forty-three years ago today. Although it may not feel like such a long time ago for many of us, we have seen advances in women’s role in the workplace and public life.  Even so, we might have expected those advances to be greater after forty-three years.