Local Economy | Economi Leol

Local businesses are integral to the economy of South Wales West. Welsh Conservatives are committed to supporting local and independent businesses and traders, along with larger infrastructure projects, to create and support more jobs.

Mae busnesau lleol yn hanfodol i'r economi De Orllewin Cymru. Mae Ceidwadwyr Cymreig yn ymroddedig i gefnogi busnesau a masnachwyr lleol ac annibynnol, law yn llaw gyda prosiectau seilwaith mawr, i greu a chefnogi mwy o swyddi.

News

Bus Users voices heard | Lleisiau Defnyddwyr Bysiau wedi’u clywed

Bus passengers from the Pontarddulais and Carmarthenshire area had a chance to discuss the services provided at a Bus Users Cymru forum which was sponsored by Regional AM Suzy Davies.
Roedd gan deithwyr bws o ardal Pontarddulais a Sir Gaerfyrddin gyfle i drafod y gwasanaethau a ddarperir mewn fforwm Defnyddwyr Bysiau Cymru, a noddwyd gan AC Rhanbarthol Suzy Davies.

AM and Councillor call for flood defence consultation responses | AC a'r Cynghorydd yn galw am ymatebion i'r ymgynghoriad amddiffyn rhag llifogydd

Welsh Conservative politicians are urging householders in Newton to make their views known in a consultation currently underway on flood defences in the village.
Gwleidyddion Ceidwadwyr Cymreig yn annog deiliaid tai yn Newton i leisio eu barn mewn ymgynghoriad ar y gweill ar amddiffynfeydd rhag llifogydd yn y pentref. Ddigwyddiad ymgysylltu ei gynnal yn y pentref pan fydd swyddogion y cyngor a chynrychiolwyr yr ymgynghorwyr sy'n cynnal yr adolygiad yn bresennol i siarad i drigolion lleol.

Action over Lagoon Marine Licence called for | Galw am weithredu dros Drwydded Forol Lagŵn

Regional AM Suzy Davies has attacked the Welsh Labour Government and Natural Resources Wales for failing to progress the granting of the marine licence needed before the Swansea Tidal Lagoon can be built – despite her raising concerns about delay more than 16 months ago.
AC Rhanbarthol Suzy Davies wedi ymosod ar y Llywodraeth Lafur Cymru ac Adnoddau Naturiol Cymru am fethu symud ymlaen gyda'r caniatáu'r drwydded forol sydd ei angen cyn y gall y Llanw Lagŵn Abertawe yn cael eu hadeiladu - er gwaethaf ei phryderon godi am oedi yn fwy na 16 mis yn ôl.

Severn Bridge Consultation | Ymgynhoriad Bont Hafren

The Severn River Crossings are due to come back into public ownership in late 2017/ early 2018. Once that happens, the UK Government is proposing to abolish the higher toll prices for vans and small buses, and halve the tolls.
Mae Afon Pontydd Hafren yn ddod yn ôl i berchnogaeth gyhoeddus yn niwedd 2017 / dechrau 2018. Unwaith y bydd hynny'n digwydd, mae Llywodraeth y DU yn cynnig i ddiddymu'r tollau prisiau uwch ar gyfer faniau a bysiau bach, a haneru'r tollau.

“Arrogant” Welsh Government questioned over £2 million M4 project | “Drahaus" cwestiynu Llywodraeth Cymru dros £2 filiwn prosiect yr M4

Regional AM Suzy Davies has accused Welsh Labour ministers of pig-headed arrogance after it was revealed that they wasted more than £2 million on the part-time closure of Junction 41 of the M4 in Port Talbot.
AC Rhanbarthol Suzy Davies wedi cyhuddo weinidogion Llafur Cymru o haerllugrwydd pennawd-mochyn ar ôl iddi ddod i'r amlwg eu bod yn gwastraffu dros £ 2 filiwn trwy gau Cyffordd 41 yr M4 ym Mhort Talbot yn rhan-amser.

TATA announcement welcomed | Croesawyd cyhoeddiad TATA

Commenting on news that a deal has been secured to keep Port Talbot steelworks open, South Wales West AM – Suzy Davies – said: “Clearly 2016 has been an extremely tough time for the Port Talbot area, and I’m delighted that as we approach the new year the picture looks much more positive.
Wrth sôn am y newyddion bod ctundeb wedi cael ei sicrhau i gadw gwaith dur Port Talbot ar agor, dywed – AC De Orllewin Cymru - Suzy Davies: "Yn amlwg mae 2016 wedi bod yn gyfnod anodd iawn i'r ardal Port Talbot, ac rwy'n falch iawn bod wrth i ni nesáu at flwyddyn newydd mae’r darlun yn edrych yn llawer mwy cadarnhaol.