Local Economy | Economi Leol

Local businesses are integral to the economy of South Wales West. Welsh Conservatives are committed to supporting local and independent businesses and traders, along with larger infrastructure projects, to create and support more jobs.

Mae busnesau lleol yn hanfodol i'r economi De Orllewin Cymru. Mae Ceidwadwyr Cymreig yn ymroddedig i gefnogi busnesau a masnachwyr lleol ac annibynnol, law yn llaw gyda prosiectau seilwaith mawr, i greu a chefnogi mwy o swyddi.

News

Bridgend Town Centre access survey | Arolwg Mynediad Canol Tref Pen-y-Bont-ar-Ogwr

Bridgend County Borough Council is holding a review into de-pedestrianising parts of Bridgend town centre.This plan includes re-introducing traffic to Queen Street, Dunraven Place, and Market Street. Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-yn cynnal adolygiad i rannau ddad-bedestreiddio canol tref Penybont.Mae'r cynllun hwn yn cynnwys ailgyflwyno traffig i Heol y Frenhines, Dunraven Place, a Stryd y Farchnad.

‘Tipyn Bach’ scheme could stimulate use of Welsh | Gallai cynllun ‘Tipyn Bach’ ysgogi defnydd o’r Gymraeg

With the Eisteddfod underway, Shadow Secretary for the Welsh language Suzy Davies AM has said that unless children in Welsh-medium primary schools in areas where less Welsh is spoken hear the language used in everyday life, they will be reluctant to use it themselves. Â’r Eisteddfod wedi cychwyn, dywedodd Ysgrifennydd yr Wrthblaid dros y Gymraeg Suzy Davies AC, oni bai bod plant mewn ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg mewn ardaloedd lle na siaredir y Gymraeg mor aml yn clywed yr iaith yn cael ei defnyddio mewn bywyd bob dydd, fe fyddan nhw’n fwy cyndyn i ddefnyddio’r iaith eu hunain. 

"Disappointing" that Welsh Government fail to agree plan to save local business | "Siomedig" bod Llywodraeth Cymru yn methu cytuno cynllun i arbed busnes lleol

Last week Fairwood Fabrications has ceased trading with the loss of 66 jobs.   The Port Talbot based company had already lost 250 jobs in January of this year due to, it claims, uncertainty around the steel industry.Yr wythnos diwethaf Fairwood Fabrications wedi rhoi'r gorau i fasnachu gan golli 66 o swyddi.Mae'r cwmni o Bort Talbot eisoes wedi colli 250 o swyddi ym mis Ionawr eleni oherwydd, mae'n honni, ansicrwydd o amgylch y diwydiant dur.

Welsh Water: Have Your Say | Dŵr Cymru: Dweud eich Dweud

Welsh Water have launched their 'Have Your Say' campaign to give over three million customers the opportunity to have their say on how the organisation's profits are spent.Mae Dŵr Cymru wedi lansio eu hymgyrch 'Dweud eich Dweud' i roi cyfle i ddweud eu dweud ar sut y elw y sefydliad yn cael eu gwario dros dair miliwn o gwsmeriaid.

Porthcawl regeneration must be a "priority" | Rhaid i adfywio Porthcawl bod yn "flaenoriaeth"

Regional AM Suzy Davies has been told by Bridgend County Borough Council that a long-overdue new masterplan for the Porthcawl Regeneration Area is being finalised and will then go out for public consultation.AC Rhanbarthol Suzy Davies wedi cael gwybod gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont-ar-Ogwr prif gynllun newydd hir-ddisgwyliedig ar gyfer yr Ardal Adfywio Porthcawl yn cael ei gwblhau ac yna bydd yn mynd allan ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus.

Swansea’s £100,000 pollution reduction project still not up and running | Prosiect lleihau llygredd £ 100,000 Abertawe dal heb ei sefydlu neu ar waith

Four years after the Welsh Government invested in a new £100,000 system to help reduce pollution in Swansea, the system is still not up and running. Bedair blynedd ar ôl i Lywodraeth Cymru buddsoddi mewn system £ 100,000 newydd er mwyn helpu i leihau llygredd yn Abertawe, mae'r system dal heb ei sefydlu neu ar waith.

Bridgend pedestrianisation plan welcomed

Regional AM Suzy Davies has welcomed the publication this week of a long-awaited report into reversing the pedestrianisation in parts of Bridgend town centre.