Consultations | Ymgynghoriadau

From time to time local authorities, the Welsh Government, town and community councils, schools, the Post Office, banks and other groups will carry out consultations.

Consultations are an important opportunity for you to have your say about what you would like to see happen to a certain service, or whether you think the proposed changes may be a good or a bad idea.

When I am told about consultations by groups, and organisations I will make them available here for you.

Please do feel free to let me know what your opinions are as well, however it is important that the groups and organisations hear your thoughts from you as well.

If you hear or any consultations that you would like to me include here please also let me know.

O brid i'w gilydd mae'r awdurdodau lleol, Llywodraeth Cymru, cynghorau trefol a chymunedol, ysgolion, y Swyddfa Post, banciau a grwpiau eraill yn cynnal ymgynghoriadau.

Mae ymgynghoriadau yn cyfle bwysig i chi cael dweud eich dweud ar beth yr ydych chi eisiau gweld digwydd i wasaneth penodol, neu os ydych yn meddwl bod y newidiadau arfaethedig yn syniad da neu'n gwael.

Pryd bynnag fyddaf yn cael gwbod am ymgynghoriadau gan grwpiau, a sefydliadau fe fyddaf yn gwneud ar gael i chi yma.

Fe gallwch rhoi gwbod i mi beth yw eich barn hefyd, ond mae'n bwysig bod y grwpiau a sefydliadau yn clywed eich barn o chi hefyd.

Os ydych yn clywed am unrhyw ymgynghoriadau fe hoffech i mi i gynnwys yma, fe allwch cysylltu a mi.

 

News

AM backs Mumbles residents | AC yn cefnogi trigolion Mwmbwls

I recently visited a site in Higher Lane, Mumbles, accompanied by Welsh Conservative Oystermouth Councillor Myles Langstone.
Yr wyf wedi ymweld â safle Higher Lane, Mwmbwls, yn ddiweddar ynghyd â Chynghorwyr Ceidwadwyr Cymreig Oystermouth Myles Langstone.

Autism (Wales) Bill Consultation | Datblygu'r Bil Awtistiaeth (Cymru)

At certain times the Assembly’s Presiding Officer holds a ballot to decide which Assembly Member, other than a member of the Welsh Government, may try to get the Assembly to agree to introduce a Bill.
O bryd i'w gilydd, rhaid i'r Llywydd gynnal balot i benderfynu ar enw Aelod, heblaw aelod o'r Llywodraeth, a gaiff ofyn am gytundeb y Cynulliad i gyflwyno Bil.

Welsh Language Consultation | Ymgynghoriad Iaith Gymraeg

Welsh Government have published their White Paper called ‘Striking the right balance: proposals for a Welsh Language Bill’.
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi eu Papur Gwyn o'r enw 'Taro'r cydbwysedd cywir: cynigion ar gyfer Mesur Iaith Gymraeg'.

Cockett underground cable refurbishment | Adnewyddu cebl tanddaearol Cocyd

Western Power Distribution need to refurbish an existing 132,000 volt (132kV) cable which runs underground along the A4216 - Cockett Road, in Cockett, Swansea.
Mae angen i Western Power Distribution i ailwampio cebl presennol 132,000 folt (132kV) sy'n rhedeg o dan y ddaear ar hyd y A4216 - Ffordd y Cocyd, yn Cocyd, Abertawe.

Youth parliament consultation | Ymgynghoriad senedd ieuenctid

On Friday, 28 April, the National Assembly for Wales youth parliament consultation was launched, and will be running until 30 June.
Ddydd Gwener 28 Ebrill, lansiwyd yr ymgynghoriad ar y Senedd Ieuenctid, a bydd yr ymgynghoriad yn agored tan 30 Mehefin.

Proposals to improve local bus services in Wales | Cynigion i wella gwasanaethau bysiau lleol yng Nghymru

I recently pushed the Cabinet Secretary for the Economy on the bus pass scheme that Welsh Government has for young people.
After initially scrapping the scheme following low take up, the Welsh Government have now put in back in place until their new scheme replaces it.
Yn ddiweddar, mi wnes i gwthio y Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi ar y cynllun tocynnau bws sydd gan Lywodraeth Cymru ar gyfer pobl ifanc.
Ar ôl cael gwared ar y cynllun i ddechrau gyda yn dilyn nifer isel yn cymryd i fynny, mae Llywodraeth Cymru bellach wedi rhoi yn ôl yn eu lle nes eu cynllun newydd yn cymryd lle hynny.