Consultations | Ymgynghoriadau

From time to time local authorities, the Welsh Government, town and community councils, schools, the Post Office, banks and other groups will carry out consultations.

Consultations are an important opportunity for you to have your say about what you would like to see happen to a certain service, or whether you think the proposed changes may be a good or a bad idea.

When I am told about consultations by groups, and organisations I will make them available here for you.

Please do feel free to let me know what your opinions are as well, however it is important that the groups and organisations hear your thoughts from you as well.

If you hear or any consultations that you would like to me include here please also let me know.

O brid i'w gilydd mae'r awdurdodau lleol, Llywodraeth Cymru, cynghorau trefol a chymunedol, ysgolion, y Swyddfa Post, banciau a grwpiau eraill yn cynnal ymgynghoriadau.

Mae ymgynghoriadau yn cyfle bwysig i chi cael dweud eich dweud ar beth yr ydych chi eisiau gweld digwydd i wasaneth penodol, neu os ydych yn meddwl bod y newidiadau arfaethedig yn syniad da neu'n gwael.

Pryd bynnag fyddaf yn cael gwbod am ymgynghoriadau gan grwpiau, a sefydliadau fe fyddaf yn gwneud ar gael i chi yma.

Fe gallwch rhoi gwbod i mi beth yw eich barn hefyd, ond mae'n bwysig bod y grwpiau a sefydliadau yn clywed eich barn o chi hefyd.

Os ydych yn clywed am unrhyw ymgynghoriadau fe hoffech i mi i gynnwys yma, fe allwch cysylltu a mi.

 

News

Ask Suzy your questions | Gofynnwch Suzy eich cwestiynau

It is crucial that we put our members at the heart of everything we do in the Welsh Conservatives.
Thank you to everyone who took part in my last Ask Suzy session and submitted questions for me to answer at the launch of my manifesto.

Suzy's Manifesto | Manifesto Suzy

On Monday 6th August I officially launched my manifesto.
A manifesto for you, our members. A manifesto to beat Labour. A manifesto for me to be your Welsh Conservative First Minister.
Ar ddydd Llun 6fed Awst, lansiais fy maniffesto yn swyddogol.
Maniffesto i chi, ein haelodau. Maniffesto i guro Lafur. Maniffesto i mi fod eich Prif Weinidog Ceidwadol Cymreig.

Ask Suzy your questions | Gofynnwch Suzy eich cwestiynau

I want to put our members at the heart of everything we do in the Welsh Conservatives.
At the launch of my leadership manifesto on Monday 6th August I will be hosting a Q&A session for you, our members.
Rwyf eisiau roi ein haelodau wrth wraidd popeth a wnawn yn y Ceidwadwyr Cymraeg.
At lansiad fy mhrififfesto arweinyddiaeth ar ddydd Llun 6 Awst, byddaf yn cynnal sesiwn Cwestiynau ac Atebion i chi, ein haelodau.

Welsh Government must tackle reasons why NHS staff reluctant to come to Wales | Angen Lywodraeth Cymru fynd i'r afael â'r rhesymau pam mae staff y GIG yn amharod i ddod i Gymru

A report released by the Board of Community Health Councils in Wales on Thursday 10th May 2018 revealed that people in Wales waiting for NHS treatment are at risk of long term reliance on painkillers, mental health problems, unemployment and family breakdown.
Yn sgil adroddiad a gyhoeddwyd gan Fwrdd Cynghorau Iechyd Cymuned Cymru ddydd Iau 10 Mai 2018, gwelwyd bod pobl yng Nghymru sy’n aros am driniaeth y GIG mewn perygl o ddibyniaeth hirdymor ar boenladdwyr, problemau iechyd meddwl, diweithdra a chwalfa deuluol.